• NBD profils Instagram
  • NBD profils Facebook
  • NBD profils Twitter
  • NBD barotne

Pasākumu kalendārs

Sekojiet mums Facebook

LVAFA projekts “Apdraudēto augu sugu dzīvotspējas analīze in un ex situ”

Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2016 - 30.11.2016

Projekta finansētājs: Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija

Projekta finansējums: 3918.00 eiro

Projekta īstenotājs: VZI APP „Nacionālais botāniskais dārzs”

Sadarbības partneris: Dabas aizsardzības pārvalde

Persona ar pārstāvniecības tiesībām: Andrejs Svilāns, direktors

Projekta kontaktpersona: Dr.biol. Gunta Jakobsone, nodaļas vadītāja/vadošā pētniece

Projekta izpildītāji:

Dr.biol. Gunta Jakobsone

Dr.biol. Dagnija Šmite

M.Sc. Ilze Dubova

Anita Dūda

Projekta mērķis: Apdraudēto - izzūdošo un sarūkošo augu sugu populāciju dzīvotspējas novērtējums in situ salīdzinājumā ar in vitro iegūtajiem un Nacionālajā botāniskajā dārzā (NBD) adaptētajiem augiem; sugu ilgstošas in vitro uzturēšanas lietderības izvērtējums.

Veiktie uzdevumi: četru saglabājamo sugu saglabāšanas iespēju izvērtēšana in situ un ex situ, nosakot, pirmkārt, vai (1) sugas atradņu skaits īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ir pietiekams, lai tā nebūtu jāuztur ex situ kolekcijās, vai (2) sugai ar 1‒3 atradnēm pietiek ar paralēlu īpatņu uzturēšanu arī NBD ex situ lauka kolekcijās, vai (3) pavairošanās iespējas ir niecīgas un augšanas apstākļus āra platībās ir grūti nodrošināt - tātad ir nepieciešams šo sugu uzturēt in vitro apstākļos, kas ir dārgs un laikietilpīgs process; otrkārt, pārbaudot in vitro pavairoto un NBD adaptācijas laukumos ieaudzēto sugas īpatņu atbilstību šīs sugas īpatņu kvalitātei un reģenerācijas spējai in situ. Sēklu dzīvotspējas testa pielietošana ir jauna pieeja reto, aizsargājamo un apdraudēto sugu ģeneratīvās pavairošanās iespēju raksturošanai populācijas izdzīvošanai, kas NBD ietvaros aprobēta ar orhideju sugu Liparis loeselii (L.) Rich., lietojot sarkano krāsvielu 2, 3, 5-trifeniltetrazolija hlorīdu un aprobējot šo metodi atbilstoši katrai pētāmajai sugai. Šim mērķim tika ievāktas sēklas no ex vitro un NBD kolekcijās augošajiem augiem un atradnēs dabā Latvijas teritorijā dzīvotspējas testa veikšanai. Daļa sēklu atstātas stratifikācijai, lai iekārtotu sēklu dīgšanas eksperimentu vienlaicīgi ar eksperimentu jaunas krāsvielas attiecībā uz augu sēklu embrijiem – resozurīna pielietošanu. Pirmo reizi šis savienojums tika izmēģināts ar dažādu kultūraugu mākslīgajām sēklām un bija ziņots (Tai Gi Min & Woo Sik Kang (2011) A Simple, Quick and Nondestructive Method for Brassicaceae Seed Viability Measurement with Single Seed Base Using Resazurin. Hort. Environ. Biotechnol. 52(3): 240‒245), ka pēc apstrādes sēklas vēl bijušas dzīvas un spējīgas uzdīgt. Mūsu projektā tika aktualizēta informācija par pētāmo sugu atradņu stāvokli īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

Rezultāti:

Apsekotas atradnes in situ

  • dzeltenā akmeņlauzīte Saxifraga hirculus L. (Gaujas Nacionālajā parkā pie Liepām un Rakšiem /nav vairs konstatēta/, Avotu mežā ZVidzemē /nav vairs konstatēta/, Krustkalnu rezervātā /nav vairs konstatēta/, Lukņezera krastā Ances purvu un mežu liegumā /izcila, ļoti daudzskaitlīga atradne/, Jaunciema purvā Ances purvu un mežu liegumā un Vesetas palienes purvā.
  • jūrmalas pienzāle Glaux maritima L. (dabas parkā “Engures ezers”, apsekojot Bērzciema jūras piekrasti un Ziemeļvidzemē, apsekojot Randu pļavas no Ainažiem līdz Kuivižiem, kā arī Vecbuļļu dabas liegumā);
  • zemeņu āboliņš Trifolium fragiferum L.(Daugavgrīvas dabas liegumā, Vecbuļļu dabas liegumā, kā arī apsekojot Randu pļavas no Ainažiem līdz Kuivižiem).
  • Ruiša pūķgalve Dracocephalum ruyschiana L. (Ogres Zilajos kalnos).

Iegūtie un apstrādātie dati in situ atspoguļoti Natura 2000 teritoriju monitoringa anketās.

Ex situ iegūti dati no in vitro iegūtajiem un NBD adaptētajiem G. maritima, T. fragiferum un D. ruyschiana augiem, konstatēts sēklu daudzums un kvalitāte, to dzīvotspējakatrai sugai (pielikums Nr.5), veiktas augsnes analīzes. Šie rādītāji salīdzināti ar augiem in situ. Izņēmums ir S. hirculus, kura NBD tiek uzturēta in vitro kolekcijā, bet nav izstādīta ex vitro, jo NBD teritorijā nav piemērotas vietas.

Rezultāti ex situ parāda līdzību ar in situ iegūtajiem datiem, kas liecina par in vitro metodi kā nozīmīgu apdraudēto un izzūdošo sugu saglabāšanas stratēģijas sastāvdaļu līdztekus to saglabāšanai dabā.

Projekta rezultātu ilgtspēja.

Dabas datu pārvaldības sistēma “OZOLS” Latvijā ir nozīmīgs instruments teritorijas plānojumos, dabas aizsardzības plānos un citos plānošanas dokumentos. Informācijas trūkums par aizsargājamo augu atradnēm kavē un bieži sadārdzina attiecīgu plānojumu izstrādi. Projekta gaitā, apsekojot konkrētās atradnes, tika aktualizēta informācija dabas datu pārvaldības sistēmā “OZOLS”.

Dati būs atklāti pieejami dabas un biotopu jomas sertificētiem ekspertiem un citām normatīvos noteiktām personām, nododot DAP tādā formātā, lai dati būtu savietojami ar citu iestāžu ĢIS sistēmu.

        

 Dzeltenā akmeņlauzīte Saxifraga hirculus L. Vesetas palienes purvā        

S. hirculus Lukņezera purvā

 

 Saxifraga hirculus L. Jaunciema purvā Ances purvu un mežu liegumā

Saxifraga hirculus L. Jaunciema purvā Ances purvu un mežu liegumā

 Saxifraga hirculus L. Jaunciema purvā Ances purvu un mežu liegumā

 

 

Zemeņu āboliņš Trifolium fragiferum L. Randu pļavās

Zemeņu āboliņš Trifolium fragiferum L.

 

Botāniķe Dagnija Šmite Randu pļavās

 

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir VZI APP "Nacionālais botāniskais dārzs". 

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LVAFA. 

Šīs mājaslapas pārzinis ir VALSTS ZINĀTNISKAIS INSTITŪTS ATVASINĀTĀ PUBLISKĀ PERSONA "NACIONĀLAIS BOTĀNISKAIS DĀRZS" , kuras pārziņā ir šī mājaslapa, kontaktinformācija: datu.specialists@nbd.gov.lv. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja attiekties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma šeit. Sīkdatnes šajā mājaslapā var viegli akceptēt vai noraidīt, izvēloties vienu no šīm saitēm.