• NBD profils Instagram
 • NBD profils Facebook
 • NBD profils Twitter
 • NBD barotne

Pasākumu kalendārs

Sekojiet mums Facebook

Gada pārskats par 2006. gadu

1. Pamatinformācija

1.1. NBD juridiskais statuss un izveidošanas gads

Valsts aģentūra "Nacionālais botāniskais dārzs" (turpmāk - NBD) ir Vides ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kuras darbību nosaka LR MK 2006. gada 7. februāra noteikumi Nr. 116 „Valsts aģentūras „Nacionālais botāniskais dārzs" nolikums".

 

NBD darbības virzieni, mērķi un galvenie uzdevumi izriet arī no LR MK 2003. gada 22. jūlija noteikumiem Nr.415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" (ar 2004. gada 26. oktobra grozījumiem (LR MK not. Nr.898)) un LR MK 2001. gada 20. marta noteikumi Nr. 131 „Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem".

 

Botāniskais dārzs Salaspilī ir dibināts 1956.gada 1.septembrī pēc Latvijas zinātnieku profesora P.Galenieka, A.Kalniņa, J.Sudraba un akadēmiķa A.Ozola ierosmes. Botāniskais dārzs ir izveidots uz 1836.gadā dibinātās un no 1898.gada Salaspilī esošās K.V.Šoha (C.W.Schoch) kokaudzētavas bāzes, kas 1944.gadā tika pārveidota par Valsts Augļu koku un ogulāju izmēģinājumu audzētavu un 1947.gadā - par Dārzkopības izmēģinājumu staciju. izmantojot esošās bagātās augu kolekcijas (vairāk nekā 2000 augu dažādību), pārmantojot arī uzkrātās dārzkopības tradīcijas, kuras aizsākās 19.gs beigās, kad uz Salaspili pārcēlās Kristiāna Vilhelma Šoha dārzkopības firma.

 

1992. gadā, Latvijai atgūstot neatkarību, Botāniskajam dārzam piešķīra Nacionālā Botāniskā dārza statusu, kā arī iekļāva valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektu sarakstā.

2005.gadā NBD iegūst valsts aģentūras statusu.

 

Nacionālais Botāniskais dārzs reprezentē Latvijas Valsti savā nozarē un ir viens no Latvijas Valsts zinātnes un kultūras simboliem.

 

1.2. Politikas jomas un darbības virzieni, par kuriem NBD ir atbildīgs

 

NBD ir institūcija, kura uztur dzīvo augu zinātniski dokumentētas kolekcijas ar mērķi izmantot tās augu valsts bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nodrošināšanai, zinātniskiem pētījumiem, profesionālai izglītībai un sabiedrības informēšanai par dabas aizsardzības un dārzkopības jautājumiem.

 

Mērķis un darbības virzieni

NBD mērķis ir piedalīties Bioloģiskās daudzveidības nacionālās programmas īstenošanā, nodrošināt dzīvo augu kolekciju un Latvijas augu gēnu banku uzturēšanu, kā arī nodrošināt saikni starp zinātni un tautsaimniecību NBD kompetences jomās un veikt izglītojošo darbu vides izmantošanā, kas nodrošinātu sabiedrības ilgtspējīgu attīstību.

Mērķa sasniegšanai NBD izpilda sekojošas funkcijas:

 • veic zinātnisko darbību dendroloģijā, botānikā, augu fizioloģijā, augu biotehnoloģijā, apstādījumu ekoloģijā, augu introdukcijā un selekcijā. Lai arī zinātnisko pētījumu virzieni pēdējos 15 gados ir bijuši atkarīgi no atsevišķu vadošo zinātnieku saņemtajiem LZP grantiem konkrētos pētījumu virzienos, pastāv iespēja apzināti virzīt šo procesu, vairāk iesaistot zinātniskās darbības izvērtēšanas procesā NBD Zinātnisko padomi. Fundamentālie pētījumi saglabājami un attīstāmi tajos virzienos, kur jau šobrīd notiek iegūto rezultātu publicēšana starptautiskajos zinātniskajos izdevumos - augu taksonomijā un augu audu kultūru jomā. No lietišķajiem pētījumiem jāattīsta tie virzieni, kas tieši saistīti ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu - in situ pētniecību un ex situsaglabāšanu. Lai plašāk informētu zinātnisko sabiedrību par veikto fundamentālo un lietišķo pētījumu rezultātiem, jāatjauno zinātnisko periodisko izdevumu izdošana, kam ir ilggadīgas un labas tradīcijas NBD.

 

 • veido un uztur dzīvo augu kolekcijas, veido augu ekspozīcijas kā zinātniskās izpētes, saglabāšanas, sabiedrības izglītošanas, tūrisma un rekreācijas objektus. NBD turpina izvērtēt, sagrupēt pilnveidot un uzturēt Latvijas un pasaules savvaļas floras un kultūras taksonu kolekcijas, maksimāli nodrošinot kolekciju pieejamību apmeklētājiem, kā arī ievērojot jaunākās modes tendences daiļdārzniecībā. NBD veido dzīvo augu kolekcijās uzturētā augu valsts genofonda uzskaites sistēmu Latvijā un uzraudzīt starptautisko vienošanos izpildi par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. NBD uztur dzīvo augu kolekciju reģistru, pārbauda to atbilstību un piešķir nacionālās kolekcijas statusu nozīmīgākajām dzīvo augu kolekcijām. Nepieciešams darbs pie juridiskajiem dokumentiem, lai definētu augu kolekciju atbilstību nacionālās kolekcijas statusam „dzīvo augu nacionālo kolekciju" un tās kritērijus. Atbilstoši „Latvijas tūrisma attīstības programmai 2006. - 2008.", NBD var kļūt par ievērojamu organizētā tūrisma piesaistes objektu Salaspils novadā. Šim nolūkam tiek izstrādāti konkrēti pasākumi, kas saistīti gan ar tūristiem nepieciešamās infrastruktūras, gan papildus apskates objektu izveidošanu NBD teritorijā. Sadarbībā ar Salaspils novada pašvaldību regulāri tiek rīkoti dažāda līmeņa kultūras un atpūtas pasākumi NBD teritorijā, cik tālu tie nav pretrunā ar NBD uzdevumiem.
 • atbilstoši kompetencei veido un uztur Latvijas kultūraugu un savvaļas augu gēnu banku, izstrādā teorētisko un metodoloģisko pamatu reto un apdraudēto, kā arī saimnieciski izmantojamo savvaļas augu sugu un vietējās izcelsmes kultūraugu saglabāšanai un pavairošanai. NBD ir potences kļūt par vienu no bioloģiskās daudzveidības izpētes un augu daudzveidības ex situ saglabāšanas centriem Latvijā. Vācot, zinātniski dokumentējot un uzturot dzīvo augu kolekcijas, līdz šim NBD darbojies galvenokārt kā introdukcijas centrs, atlasot Latvijas apstākļiem piemērotus taksonus. Tomēr, atbilstoši pasaules un Eiropas augu valsts saglabāšanas stratēģijām, tieši botānisko dārzu uzdevums ir vislabākās potences uzņemties vadošās funkcijas vietējās augu valsts bioloģiskās daudzveidības ex situ saglabāšanā. Līdz ar to jārada pamats NBD darbības intensificēšanai Latvijas savvaļas floras dinamikas pētījumiem un vietējo sugu genofonda saglabāšanai ex situ.

 

 • veic Latvijas apstākļiem piemērotu saimnieciski nozīmīgu kultūraugu un dekoratīvo augu selekciju; apzina, kritiski izvērtē un saglabā Latvijas selekcionāru devumu. NBD kā selekcijas centra nozīme samazinājusies pēdējos 10 gados sakarā ar nespēju izdalīt līdzekļus šim darbam un nespēju atrast noieta tirgu NBD veiktās selekcijas produktiem. Līdz ar selekcijas pārvēršanos par komercdarbības nozari turpmāka selekcijas darba paplašināšana un attīstība iespējama tikai atsevišķos tradicionālajos virzienos, kā arī netradicionālu kultūraugu šķirņu veidošanā, kas prasa specifiskas zināšanas un pieredzi, piemēram, kā izejas formas izmantojot savvaļas augus (retas sīpolpuķes, Latvijas retie un aizsargājamie augi). Jāveido mārketinga politika NBD selekcijas materiāla izplatīšanai, jo esošā vietējas selekcijas parka rožu kolekcija ir unikāla. NBD veido apmeklētājiem pieejamas augu ekspozīcijas, kurās redzami nozīmīgākie selekcionāru sasniegumi, kā arī latviešu selekcionāru devums pasaulē.

 

 • sadarbība ar sociālajiem partneriem Baltijas jūras reģionā un pasaulē, valsts pārvaldes institūcijām, kā arī ar visu līmeņu izglītības iestādēm un sabiedrību.

 

 • piedalās starptautiskās sēklapmaiņas sistēmas darbības nodrošināšanā starp pasaules botāniskajiem dārziem.

 

1.3. Izmaiņas NBD darbības pārskata gada laikā

 

Ar 2006.gada 1.jūliju NBD no Izglītības un Zinātnes ministrijas pakļautības pārgāja Vides ministrijas pakļautībā.

 

Ar 2006.gada 1.septembri direktora amatā Ģedertu Ieviņu nomainīja Andrejs Svilāns.

 

2. NBD darbības rezultāti

2.1. Pārskata gada galvenās prioritātes un informācija par to īstenošanu

 

Galvenās 2006. gada prioritātes, kas izriet no iepriekšējo gadu darbības un ko nosaka NBD misija ir trīs:

 • NBD dzīvo augu genofonda kolekciju uzturēšana, izvērtēšana un papildināšana;
 • datu bāžu uzturēšana un papildināšana
 • zinātniskā darbība.

 

2.1.1 NBD dzīvo augu genofonda kolekciju uzturēšana, izvērtēšana un papildināšana

 

 

Gadi

2005.g.

2006.g.

Uzturēto taksonu kopējais skaits

14386

15343

Uzturēto genofonda vienību skaits

26138

27847

Reto un apdraudēto augu taksonu genofonda vienību skaits

348

419

 

2.1.2 Datu bāžu uzturēšana un papildināšana

 

Nr. p.k

Darba nosaukums

Atzīmes par izpildi, komentāri

1.

Latvijas dižkoki

2800 ieraksti

2.

NBD augi

vairāk par 18 000 ierakstu

3.

Latvijas Dendroflora

Veidošanas procesā

4.

NBD publikācijas

Uzsākta veidot. 300 ieraksti

5.

NBD augu kolekciju genofonda vienību ievadīšana BGCI pasaules botānisko dārzu datu bāzē „Plant Search"

3000 ieraksti

6.

NBD herbārijs

Reģistrēts starptautiskajā herbāriju reģistrā

 

2.1.2 Zinātniskā darbība

Nr. p.k

Darba nosaukums

Sadarbības institūcijas

Atbildīgie par izpildi

Atzīmes par izpildi, komentāri

1.

Junonu(Iris subgen.Scorpiris)taksonomija: morfoloģija, nomenklatūra, citoģenētiskie, molekulārie (DNS) pētījumi, palinoloģija, karpoloģija.

Latvijas Zinātnes padomes projekts Nr.04.1231

A.Seisums

Izveidoti 40, agrāk citoloģiski nepētītu paraugu kariotipi un analizēta agrāk iegūto kariotipu taksonomiski saistošā nozīmība, analizēti karioloģiskās variēšanas iemesli (gan iekšsugas, gan sugu grupu robežās). Sagatavoti apraksti u.c. materiāli Junonu monogrāfijas izveidei.

2.

Fizioloģisko procesu regulācija augu ilgstošas uzglabāšanas laikā pazeminātas temperatūras apstākļos audu kultūrās: metodoloģiska pamata radīšana taksonu bankas izveidei bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.

Latvijas Zinātnes padomes projekts Nr.04.1228

G.Jakobsone

Veikta īsā, vidējā un ilgtermiņa dažādu augu taksonu uzglabāšanas izmēģinājumi pazeminātā temperatūrā, lai radītu augu taksonu banku in vitro, kas saglabājama bez pārstādīšanas iespējami ilgāku laiku.

3.

Izolēto embriju in vitrometodes pielietošana selekcijā Latvijas dārzkopībā"

Latvijas Zinātnes padomes projekts Nr. 04.1229

G.Jakobsone

Izolētas embriju kultūras kā dzīvotspējīga hibrīda iegūšanas metode attālos krustojumus izmēģināta parka rozēm un lilijām. Liliju hibrīdu embrioģenēze in vitrosekmējās ar heterozigotisko embriju tālāku attīstību. 2006.g. vasarā substrātā ataudzēšanai un novērtēšanai izstādīti 2005.g. krustojumos iegūtie liliju hibrīdu sīpoli. Rozēm rezultāti 2006.g. bija letāli.

4.

Latvijas izzūdošo augu sugu bankas veidošana in vitro un kultivēšanai problemātisku taksonu detalizētāka izpēte

LVAFA

D.Kļaviņa

Sugu bankas izveidei veikti aizsargājamo savvaļas sugu kultivēšanas un saglabāšanas eksperimenti ar 63 sugām. Turpinās darbs ar 8 grūti kultivējamām sugām, audzēšanas izpēte. Ar sterilā kultūrā iegūtiem stādiem veikti izmēģinājumi to aklimatizācijai lauka apstākļos.

5.

Latvijas dendrofloras pētījumi

Latvijas Zinātnes padomes projekts 041230

I. Bondare

Turpinās datu vākšana un apkopošana. "Latvijas dendrofloras" nākošajām nodaļām. Apkopoti inventarizācijas dati un iesniegti publicēšanai par trim lieliem Latvijas administratīvajiem rajoniem - Saldus, Rīgas, Talsu.

6.

Zinātniskās infrastruktūras uzlabošana augu bioloģijā un dendroloģijā

ERAF, CFLA, IZM

Ģ.Ieviņš

Realizēts ERAF projekts - iepirkta unikāla aparatūra un sakārtota dokumentācija.

7.

Eiropas BD Konsorcija kārtējā sanāksme

 

L.Višņevska

Ziņojums par Latvijas BD veikumu augu daudzveidības saglabāšanā.

 

8.

Nacionālā botāniskā dārza darbinieku dalība Eiropas botānisko dārzu kongresā

LVAFA

Ģ.Ieviņš

Piedalīšanās Eiropas botānisko dārzu kongresā Čehijā, prezentēti zinātniski projektu rezultāti.

1. Conservation and Increasing of Biological Diversity In vitro as Important Strategy in Botanical Garden".

2. "In vitro cultivation for conservation of some Europe Habitats Directive species in Latvia".

3. "Conservation status and propagation of an endemic and endangered speciesSaussurea esthonica Baer ex Rupr in Latvia"

9.

LU zinātniskā konference

LU

G.Jakobsone

D.Kļaviņa

 

 

Nolasīti referāti:

1. "Cukura un abscizskābes ietekme uz dažu reto augu sugu saglabāšanu audu kultūrās lēnās augšanas apstākļos".

2. "Jūras piekrastes aizsargājamo sugu primārā reakcija sterilā kultūrā"

10.

Baltijas BD semināra organizēšana LU BD par dārzu lomu augu saglabāšanā.

Baltijas valstu botāniskie dārzi

L.Višņevska

Ģ.Ieviņš

A.Seisums

A.Svilāns

Baltijas BD seminārs par botānisko dārzu lomu augu saglabāšanā.

11.

Referāts Latvijas Botāniķu biedrībā

LBB

D.Kļaviņa

Audu kultūru metodes iespējas aizsargājamo augu sugu izpētē un saglabāšanā".

12.

International Symposium „Investigations of invazive arboreal species in Baltic Region"

Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūts.

A.Svilāns

P.Evarts

Nolasīti referāti:

„Origin Regions of alien Dendroflora of Latvia"

„Invazīvie kokaugu taksoni Kalsnavas arboretumā"

13

Apmaiņa ar augu kolekciju dzīvo materiālu starp pasaules botāniskajiem dārziem.

Ap 700 botāniskie dārzi un tiem pielīdzināmas institūcijas

A.Roze

L.Višņevska

Index Seminum (sēklu katalogs) nosūtīts uz 714 botāniskajiem dārziem, saņemti 239 IS katalogi. Nosūtīti apmēram 4500 sēklu paraugi, saņemti apmēram 2250 sēklu paraugi.

 

Zinātniskās publikācijas

 

1. Bice M., Bondare I., Knape Dz., Šmite D. 2006. Rīgas rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi. Latvijas veģetācija 11. Rīga, Latvijas Universitāte:7.-53.lpp.

2. Bice M., Bondare I., Knape Dz., Šmite D. 2006. Saldus rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi. Latvijas veģetācija 11. Rīga, Latvijas Universitāte: 54.-91.lpp.

3. Bice M., Bondare I., Knape Dz., Šmite D. 2006. Talsu rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi. Latvijas veģetācija 11. Rīga, Latvijas Universitāte: 92.-135.lpp.

4. Jakobsone G., Megre D., Ievinsh G. 2006. Effect of cultivation conditions on morphological characteristics of lily explants in vitro. Acta Univ. Latv. ser. Biology (iespiešanā).

5. Jakobsone G.,Ievinsh G. 2006. Effect of sugars and abscisic acid on preservation of rare and endangered nativa plants by tissue culture in conditions of slow growth. Plant Tissue Organ Cult. (iesniegts)

6. Jakobsone G., Rieksta D., Rihtere A. (2006) Breeding of Rosa rugosa Thunb. using different tissue culture methods. //Acta Horticulturae, 725 (1):211-215 (5 lpp.)

7. Jakobsone G., Auzenbaha D., Megre D. (2006) Influence of ABA on storage possibilities in vitro of lilacs.//Acta Horticulturae, 725(1):217-220 (4 lpp.)

8. Klavina D., Gailite A., Ievinsh G. 2006. Initial responses of explants from rare and endangered costal plant species during initiation of tissue culture. Acta Univ. Latv. ser. Biology. (iesniegts)

9. Seisums A.,Johnson MAT. 2007. Cytotaxonomy of Iris L. Subgenus Scorpiris Spach (Iridaceae), New Phytologist.

 

 

2.2 Budžeta programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju izpilde un analīze un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitātes izvērtējums saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu un apakšprogrammu rādītājiem

 

Rezultatīvie rādītāji:

   
     

Rezultatīvie rādītāji:

Plānots 2006.gadā

Izpilde 2006.gadā

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

156

82

 

2.3. Informācija par pakalpojumiem

2.3.1. Sniegto pakalpojumu veidi

 

NBD sniedz šādus maksas pakalpojumus:

 

N.p.k.

Publiskais pakalpojums

Mērvienība

Cena

(Ls)

 

NBD Ekspozīcijas Apmeklējums

   

1.

Pamatekspozīcija*

   

1.1.

Skolēni

1 biļete

0,30

1.2.

Studenti, pensionāri

1 biļete

0,60

1.3.

Pieaugušie

1 biļete

1,00

1.4.

Ģimenes biļete (2 pieaugušie, 2 bērni)

1 biļete

2,20

1.5.

Bezmaksas biļete**

1 biļete

0,00

2.

Abonementbiļetes

 

 

2.1.

Abonementa biļete pieaugušie 1 mēn.

Abonements

4,00

2.2.

Abonementa biļete pieaugušie 3 mēn.

Abonements

8,00

2.3.

Abonementa biļete pieaugušie 6 mēn.

Abonements

12,00

2.4.

Abonementa biļete pieaugušie 12 mēn

Abonements

15,00

2.5.

Abonementa biļete studentiem, pensionāriem 1mēn.

Abonements

2,40

2.6.

Abonementa biļete studentiem, pensionāriem 3 mēn.

Abonements

4,80

2.7.

Abonementa biļete studentiem, pensionāriem 6 mēn.

Abonements

7,20

2.8.

Abonementa biļete studentiem, pensionāriem 12 mēn.

Abonements

9,00

2.9.

Abonementa biļete skolēniem 1 mēn.

Abonements

1,20

2.10.

Abonementa biļete skolēniem 3 mēn.

Abonements

2,40

2.11.

Abonementa biļete skolēniem 6 mēn.

Abonements

3,60

2.12.

Abonementa biļete skolēniem 12 mēn.

Abonements

4,50

2.13.

Abonementa biļete iebraukšanai ar auto 1 mēn.

Abonements

2,00

2.14.

Abonementa biļete iebraukšanai ar auto

 

3 mēn.

Abonements

4,00

2.15.

Abonementa biļete iebraukšanai ar auto

6 mēn.

Abonements

6,00

2.16.

Abonementa biļete iebraukšanai ar auto

12 mēn.

Abonements

7,50

3.

Gida pakalpojumi NBD ekspozīcijās (grupā ne vairāk kā 25 cilvēki) 1,5 stundas

 

 

3.1.

Latviešu valodā

1 grupa

5,00

3.2.

Krievu valodā

1 grupa

5,00

3.3.

Angļu valodā

1 grupa

10,00

3.4.

Ārpus darba laika ***

1 grupa

10,00

3.5.

Auto novietošana NBD teritorijā****

1 biļete

0,50

4.

Izglītojošie un metodiskie pakalpojumi

 

 

4.1.

Speciālista konsultācija par augu kopšanu (līdz 20 min.)

 

1 reize

 

3,00

4.2.

Rakstiska konsultācija

1 reize

5,00

4.3.

Lekcija līdz 45 min.

1 lekcija

10,00

4.4.

Tematiskas nodarbības bioloģijā skolu audzēkņiem:

 

 

4.4.1.

līdz 15 audzēkņiem

1 reize

10,00

4.4.2.

vairāk par 15 audzēkņiem

1 reize

15,00

4.5.

Nelielas vai vidējas biezības stādījumu dendroloģiskā izpēte*****

 

1 hektārs

 

118,00

4.6.

Lielas biezības stādījumu dendroloģiskā izpēte*****

 

1 hektārs

 

150,00

4.7.

Slēdziens (atzinums) par atsevišķa koka stāvokli un apsaimniekošanas pasākumiem*****.

 

1 slēdziens

 

47,20

5

Telpu un teritorijas noma

 

 

5.1.

Mazā zāle

1 stunda

15,00

5.2.

Konferenču zāle

1 stunda

18,00

5.3.

Konferenču zāle

4 stundas

70,00

5.4.

Konferenču zāle

8 stundas

120,00

5.5.

Piknika vietas noma (bez ieejas biļetēm un autoiebraukšanas biļetēm)

līdz 50 cilvēkiem

25,00

5.6.

Svinīgu pasākumu fotografēšana

15 cilvēku grupa + auto

10,00

5.7.

Tirdzniecības vieta gadatirgū

2 m

5,00

5.8.

Tirdzniecības vietas rezervēšana

1 vieta

5,00

5.9.

Teritorijas noma kultūras pasākumiem******

1m2/diennaktī

0,05

5.10.

Teritorijas noma citām vajadzībām******

1 ha/mēnesī

125,00

5.11.

Telpu īre dzīvokļa vajadzībām

1 m2/diennaktī

0,148

5.12.

Telpu noma (veikals)

1 mēnesī

50,00

5.13.

Telpu noma (muižas stallis)

1 mēnesī

25,00

 

Piezīmes.

1. * Pakalpojumi atbrīvoti no pievienotās vērtības nodokļa saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.panta pirmās daļas 8.punktu;

2. ** Uzrādot atbilstošu apliecību, tiek izsniegta I grupas invalīdiem un viņus pavadošai personai, bērnu namu audzēkņiem, citu botānisko dārzu vai tiem pielīdzināmu institūciju darbiniekiem, kā arī bērniem līdz 6 gadu vecumam un ekskursiju grupu vadītājiem (1 bezmaksas biļete, ja grupā ir vismaz 15 cilvēki; 2 bezmaksas biļetes grupām, kurās ir vairāk par 25 cilvēkiem),

3. *** Pēc 17 00, sestdienās, svētdienās;

4. **** Izņemot invalīdu transportu, NBD pastāvīgo klientu un sadarbības partneru transportu, NBD gadatirgus dalībnieku transportu.

5. ***** Izpētes, ceļa un komandējuma, kā arī speciāla aprīkojuma izmantošanas izdevumus sedz pasūtītājs;

6. ****** Ja līgumā ar nomnieku nav noteikts citādi.

 

2.3.2. Uzlabojumi pakalpojumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšanā

 

2006.gadā liela uzmanība tika pievērsta informācijas izplatīšanai par NBD sniegtajiem pakalpojumiem, organizētai un savlaicīgai pasākumu plāna izveidei un popularizēšanai 2007.gadam, lai panāktu iespējami lielu sabiedrības informētību par NBD notiekošajiem pasākumiem. Nozīmīga problēma paliek NBD ekspozīciju (īpaši oranžēriju) pieejamības ierobežojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, to iespējams atrisināt tikai ar jaunu oranžēriju izbūvi.

 

2.5. Pārskats par NBD vadības un darbības uzlabošanas sistēmām efektīvas darbības nodrošināšanai

Pārskata periodā esam klasificējuši iestādes amatus, saskaņā ar 03.05.2005.MK noteikumiem Nr.310, saskaņojuši un apstiprinājuši štatu sarakstu Valsts kancelejā.

2006.gadā notika pirmreizējā NBD darbinieku darbības un tās rezultātu novērtēšana, saskaņā ar 20.12.2005 MK noteikumiem Nr.995 un 13.02.2001 MK instrukciju Nr.2.

Apkopojot novērtēšanas rezultātus, darbiniekiem tika piešķirtas kvalifikācijas pakāpes, uz kurām pamatojoties ar 01.01.2007 tiks noteikts jaunais atalgojums. Apstiprinātais algu fonds 2007.gadam ļaus ievērojami palielināt darbiniekiem darba atalgojumu un motivēt jaunu darbinieku piesaisti.

Lai uzlabotu darbiniekam uzticēto pienākumu veikšanas kvalitāti, novērtēšanas gaitā tika izvirzīti konkrēti uzdevumi, noteiktas mācību vajadzības, kā ari izvērtēti darba pienākumu izpildes kavējošie faktori.

 

3.Budžets

 

3.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (latos)

   
         

Nr.p.k.

Finanšu līdzekļi

Iepriekšējā gadā

Pārskata gadā

   

(faktiskā izpilde)

apstiprināts likumā

faktiskā izpilde

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai(kopā):

77424

492171

485478

1.1.

dotācijas

41245

328711

328711

1.2.

maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

36179

163460

156767

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

     

2.

Izdevumi (kopā)

77424

492171

485478

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

77424

471171

467478

2.1.1.

subsīdijas un dotācijas, tai skaitā iemaksas starptautiskās organizācijās

0

 

 

3000

 

 

3000

 

 

2.1.2.

pārējie uzturēšanas izdevumi

77424

468171

464478

2.2.

izdevumi kapitālizdevumiem

-

18000

18000

         

3.2. Maksas pakalpojumi un to izcenojums(latos)

   
         

Nr.p.k.

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izcenojums

Faktiskie ieņēmumi

1

Ieejas biļetes

 

0,30 - 1,00

21800

2

Ieņēmumi no palīgražošanas

 

līgumcenas

116507

3

Pārējie ieņēmumi

 

līgumcenas

18460

   

Kopā

 

156767

         

3.2.1.

Projekti

     
         
 

Pārskata gadā bija iesniegti 4 projekti, kuri guvuši finansiālu atbalstu, tai skaitā:

           
 

Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas

3 projektus par summu 65374 LVL

 
 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) -

1 projekts par summu 44564 LVL

 
 

kuri pilnīgi realizēti

       
           

Nr.p.k.

Projekta pieteicējs

Projekta nosaukums

Projekta iesniegšanas vieta

1.

VA Nacionālais Botāniskais Dārzs

Latvijas vietējas selekcijas telpaugu

LVAFA

   

genofonda saglabāšanas nodrošināšana

30000 LVL

   

VA "Nacionālais Botāniskais Dārzs"

 

   

kolekcijas uzturēšanai

 

2.

VA Nacionālais Botāniskais Dārzs

Latvijas izzūdošo sugu bankas veidošana

LVAFA

   

in vitro un kultivēšanas problemātisku

32574 LVL

   

taksonu detalizētāka izpēte

 

3.

VA Nacionālais Botāniskais Dārzs

Nacionālā Botāniskā Dārza darbinieku

LVAFA

   

dalība Eiropas botānisko dārzu kongresā

3000 LVL

4.

 

VA Nacionālais

Botāniskais Dārzs

Fundamentālie zinātniskie pētījumi

ERAF

44564 LVL

                 

 

 

4. Personāls

 

Darbinieku skaits - 88

 

NBD DARBINIEKI

 

Vadītāji

Speciālisti

Pārējie

Kopā

Vecums

 

 

 

 

līdz 30 gadiem

31 - 40 gadi

41 - līdz pensijas vecumam

pensijas vecumu sasniegušie

1

2

8

2

4

1

16

17

2

3

24

8

7

6

48

27

Dzimums

 

 

 

 

sievietes

vīrieši

7

6

30

8

22

15

59

29

Kopā

13

38

37

88

 

VA „Nacionālais botāniskais dārzs" strādā 10 darbinieki ar zinātnisko grādu, trīs darbinieki gatavojas zinātniskā grāda aizstāvēšanai, trīs darbinieki turpina studijas LLU neklātienes nodaļā, viens darbinieks gatavojas absolvēt Bulduru dārzkopības vidusskolu.

 

5. Komunikācija ar sabiedrību

 

5.1. pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai

&nbs

Šīs mājaslapas pārzinis ir VALSTS ZINĀTNISKAIS INSTITŪTS ATVASINĀTĀ PUBLISKĀ PERSONA "NACIONĀLAIS BOTĀNISKAIS DĀRZS" , kuras pārziņā ir šī mājaslapa, kontaktinformācija: datu.specialists@nbd.gov.lv. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja attiekties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma šeit. Sīkdatnes šajā mājaslapā var viegli akceptēt vai noraidīt, izvēloties vienu no šīm saitēm.