• NBD profils Instagram
 • NBD profils Facebook
 • NBD profils Twitter
 • NBD barotne

Pasākumu kalendārs

Sekojiet mums Facebook

Gada pārskats par 2007. gadu

1. Pamatinformācija

1.1. NBD juridiskais statuss un izveidošanas gads

Valsts aģentūra "Nacionālais botāniskais dārzs" (turpmāk - NBD) ir Vides ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kuras darbību nosaka LR MK 2006. gada 7. februāra noteikumi Nr. 116 „Valsts aģentūras „Nacionālais botāniskais dārzs" nolikums".

NBD darbības virzieni, mērķi un galvenie uzdevumi izriet arī no LR MK 2003. gada 22. jūlija noteikumiem Nr.415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" (ar 2004. gada 26. oktobra grozījumiem (LR MK not. Nr.898)) un LR MK 2001. gada 20. marta noteikumi Nr. 131 „Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem".

Botāniskais dārzs Salaspilī ir dibināts 1956.gada 1.septembrī pēc Latvijas zinātnieku profesora P.Galenieka, A.Kalniņa, J.Sudraba un akadēmiķa A.Ozola ierosmes. Botāniskais dārzs ir izveidots uz 1836.gadā dibinātās un no 1898. gada Salaspilī esošās Kristiāna Vilhelma Šoha (C.W.Schoch) stādu audzēšanas un tirdzniecības firmas bāzes, kas 1944. gadā tika pārveidota par Valsts Augļu koku un ogulāju izmēģinājumu audzētavu un 1947. gadā - par Dārzkopības izmēģinājumu staciju. Pamatojums Botāniskā dārza izveidošanai Salaspilī bija šeit uzkrātās bagātīgās augu kolekcijas (tobrīd vairāk nekā 2000 augu dažādību) un dārzkopības tradīcijas, kuras aizsākās 19. gs beigās, kad uz Salaspili pārcēlās Šoha dārzkopības firma.

1992. gadā, Latvijai atgūstot valstisko neatkarību, Botāniskajam dārzam piešķīra Nacionālā Botāniskā dārza statusu, kā arī iekļāva valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektu sarakstā.

2005. gadā NBD iegūst valsts aģentūras statusu.

Nacionālais Botāniskais dārzs reprezentē Latvijas Valsti savā nozarē un ir viens no Latvijas Valsts zinātnes un kultūras simboliem.

1.2. Politikas jomas un darbības virzieni, par kuriem NBD ir atbildīgs

NBD ir institūcija, kura uztur dzīvo augu zinātniski dokumentētas kolekcijas ar mērķi izmantot tās augu valsts bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nodrošināšanai, zinātniskiem pētījumiem, profesionālai izglītībai un sabiedrības informēšanai par dabas aizsardzības un dārzkopības jautājumiem.

Mērķis un darbības virzieni

NBD mērķis ir piedalīties Bioloģiskās daudzveidības nacionālās programmas īstenošanā, nodrošināt dzīvo augu kolekciju un Latvijas augu gēnu banku uzturēšanu, kā arī nodrošināt saikni starp zinātni un tautsaimniecību NBD kompetences jomās un veikt izglītojošo darbu vides izmantošanā, kas nodrošinātu sabiedrības ilgspējīgu attīstību.

Mērķa sasniegšanai NBD izpilda sekojošas funkcijas:

 • veic zinātnisko darbību dendroloģijā, botānikā, augu fizioloģijā, augu biotehnoloģijā, apstādījumu ekoloģijā, augu introdukcijā un selekcijā. Fundamentālie pētījumi saglabājami un attīstāmi tajos virzienos, kur jau šobrīd notiek iegūto rezultātu publicēšana starptautiskajos zinātniskajos izdevumos - augu taksonomijā un augu audu kultūru jomā. No lietišķajiem pētījumiem jāattīsta tie virzieni, kas tieši saistīti ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu - in situ pētniecību un ex situ saglabāšanu. Lai plašāk informētu zinātnisko sabiedrību par veikto fundamentālo un lietišķo pētījumu rezultātiem, jāatjauno zinātnisko periodisko izdevumu izdošana, kam ir ilggadīgas un labas tradīcijas NBD.

 

 • veido un uztur dzīvo augu kolekcijas, veido augu ekspozīcijas kā zinātniskās izpētes, saglabāšanas, sabiedrības izglītošanas, tūrisma un rekreācijas objektus. NBD turpina izvērtēt, sagrupēt pilnveidot un uzturēt Latvijas un pasaules savvaļas floras un kultūraugu taksonu kolekcijas, maksimāli nodrošinot kolekciju pieejamību apmeklētājiem, kā arī ievērojot jaunākās tendences daiļdārzniecībā. Atbilstoši „Latvijas tūrisma attīstības programmai 2006. - 2008.", NBD pamazām kļūst par ievērojamu organizētā tūrisma piesaistes objektu Salaspils novadā. Šim nolūkam tiek izstrādāti konkrēti pasākumi, kas saistīti gan ar tūristiem nepieciešamās infrastruktūras, gan papildus apskates objektu izveidošanu NBD teritorijā. Sadarbībā ar Salaspils novada pašvaldību regulāri tiek rīkoti dažāda līmeņa kultūras un atpūtas pasākumi NBD teritorijā, cik tālu tie nav pretrunā ar NBD uzdevumiem.

 

 • atbilstoši kompetencei veido un uztur Latvijas kultūraugu un savvaļas augu gēnu banku, izstrādā teorētisko un metodoloģisko pamatu reto un apdraudēto, kā arī saimnieciski izmantojamo savvaļas augu sugu un vietējās izcelsmes kultūraugu saglabāšanai un pavairošanai. NBD ir potences kļūt par vienu no bioloģiskās daudzveidības izpētes un augu daudzveidības ex situ saglabāšanas centriem Latvijā. Vācot, zinātniski dokumentējot un uzturot dzīvo augu kolekcijas, līdz šim NBD darbojies galvenokārt kā introdukcijas centrs, atlasot Latvijas apstākļiem piemērotus taksonus. Tomēr, atbilstoši pasaules un Eiropas augu valsts saglabāšanas stratēģijām, tieši botānisko dārzu uzdevums ir uzņemties vadošo funkciju vietējās augu valsts bioloģiskās daudzveidības ex situsaglabāšanā. Līdz ar to jārada pamats NBD darbības intensificēšanai Latvijas savvaļas floras dinamikas pētījumiem un vietējo sugu genofonda saglabāšanai ex situ.

 

 • veic Latvijas apstākļiem piemērotu saimnieciski nozīmīgu kultūraugu un dekoratīvo augu selekciju; apzina, kritiski izvērtē un saglabā Latvijas selekcionāru devumu. Līdz ar selekcijas pārvēršanos par komercdarbības nozari turpmāka selekcijas darba paplašināšana un attīstība iespējama tikai atsevišķos tradicionālajos virzienos, kā arī netradicionālu kultūraugu šķirņu veidošanā, kas prasa specifiskas zināšanas un pieredzi, piemēram, kā izejas formas izmantojot savvaļas augus (retas sīpolpuķes, Latvijas retie un aizsargājamie augi). Jāveido mārketinga politika NBD selekcijas materiāla izplatīšanai, jo esošā vietējas selekcijas parka rožu kolekcija ir unikāla. NBD veido apmeklētājiem pieejamas augu ekspozīcijas, kurās redzami nozīmīgākie selekcionāru sasniegumi, kā arī latviešu selekcionāru devums pasaulē.

 

 • sadarbība ar sociālajiem partneriem Baltijas jūras reģionā un pasaulē, valsts pārvaldes institūcijām, kā arī ar visu līmeņu izglītības iestādēm un sabiedrību.

 

 • piedalās starptautiskās sēklapmaiņas sistēmas darbības nodrošināšanā starp pasaules botāniskajiem dārziem.

 

1.3. Izmaiņas NBD darbības pārskata gada laikā

 

Ar Vides ministra 14.decembra 2007.gada rīkojumu Nr.732 ir apstiprināta v/a „Nacionālais botāniskais dārzs" stratēģija 2007.-2011. gadam un tās īstenošanas pasākumu plāns.

Pabeigta administratīvi-saimnieciskā dienesta restrukturizācija - Tehniskais dienests, Uzturēšanas dienests, Administrācija, Saimniecības daļa pakļauta direktora vietniekam administratīvi saimnieciskajā darbā.

Uzsākta NBD Tūrisma informācijas centra (TIC) izveide - pateicoties LVAFA finansiālajam atbalstam veikts iekštelpu kosmētiskais remonts, lai ziedu/stādu kiosku pielāgotu TIC vajadzībām.

2007.gadā minimālā apjomā normalizēts kolekciju zinātniskās un tehniskās uzturēšanas darbs. Palielinot atalgojumu, ir izdevies NBD darbinieku skaitu palielināt par 27%, sasniedzot skaitu, kāds tas pirms 2005.-2006.gada krīzes. Tai pašā laikā jāatzīmē, ka NBD funkciju pilnvērtīgai atjaunošanai darbinieku skaitam būtu jāsasniedz 130-140, kas ir apmēram 45% no 20. gs 70. un 80. gados NBD strādājošo skaita.

Pārskata perioda gadā pilnvērtīgi savu darbību atsāka Informācijas dienests, kā rezultātā, strauji aktivizējās sabiedrības informēšanas un izglītības darbs, botāniskais dārzs uzsāka mērķtiecīgu pāreju no darbības modeļa „botāniskais dārzs - botāniskajam dārzam" uz „botāniskais dārzs - sabiedrībai". 2007. gada laikā NBD izdevās par 60% palielināt apmeklētāju skaitu, salīdzinot ar 2006.gadu. Vairākas reizes pieaugusi arī NBD pozitīvā publicitāte plašsaziņas līdzekļos. Tai pašā laikā straujais apmeklētāju pieaugums ievērojami palielina slodzi uz novecojušo infrastruktūru, kuru nav iespējams atjaunot bez apjomīgiem kapitālieguldījumiem.

 

2. NBD darbības rezultāti

2.1. Pārskata gada galvenās prioritātes un informācija par to īstenošanu

Galvenās 2007. gada prioritātes, kas izriet no iepriekšējo gadu darbības un ko nosaka NBD misija ir:

 • Turpināt NBD dzīvo augu genofonda kolekciju uzturēšana, izvērtēšana un papildināšana.
 • Uzturēt un papildināt datu bāzes.
 • Veikt zinātnisko darbību.
 • Uzlabot Nacionālā botāniskā dārza atpazīstamību sabiedrībā, modernizēt informatīvo zīmju sistēmu un tehnisko aprīkojumu, tādējādi nodrošinot augu vajadzībām atbilstošus kolekciju uzturēšanas apstākļus.

 

 

 

2.1.1 Turpināt NBD dzīvo augu genofonda kolekciju uzturēšanu, izvērtēšanu un papildināšanu

 

 

Gadi

2006.g.

2007.g.

Uzturēto taksonu kopējais skaits

15 343

15 044

Uzturēto genofonda vienību skaits

27 847

31 942

Reto un apdraudēto augu taksonu genofonda vienību skaits

419

460

 

2.1.2 Datu bāzu uzturēšana un papildināšana

 

Nr. p.k

Datu bāzes nosaukums

Atzīmes par izpildi, komentāri

1.

Latvijas dižkoki

2949 ieraksti.

2.

NBD augi

18 529 ieraksti.

Datu bāzē "NBD augi" veiktas būtiskas izmaiņas - ievadīts viens papildus informatīvais lauks "authors" (sugas autori), kurā pārvietota (ar precizējumiem) informācija no lauka "species".

3.

Latvijas Dendroflora

20 000 ieraksti

4.

NBD publikācijas

1286 ieraksti

5.

NBD augu kolekciju genofonda vienību ievadīšana BGCI pasaules botānisko dārzu datu bāzē „Plant Search"

DB savietota ar BGCI augu reģistru (3000 ieraksti).

 

6.

NBD herbārijs

Reģistrēts starptautiskajā herbāriju reģistrā.

50 000 lapas

7.

Āra krāšņumaugu datu bāzes

Datu bāze izveidota un veikti 850 ieraksti.

8.

Augu fotogrāfiju arhīvs

Izveidots un daļēji sakārtots dendrofloras fotoarhīvs. Apzināti trūkstošie taksoni.

9.

Latvijas izcelsmes dekoratīvo augu (krāšņumaugu) genofonda reģistra, kolekciju un ekspozīciju veidošanas uzsākšana.

Apzināts Latvijas izcelsmes dekoratīvo kokaugu genofonds. Turpinās darbs pie lakstaugu apzināšanas.

 

2.1.3 Zinātniskā darbība

Nr. p.k

Darba nosaukums

Sadarbības institūcijas

Atbildīgie par izpildi

Atzīmes par izpildi, komentāri

1.

Junonu (Iris subgen.Scorpiris)taksonomija: morfoloģija, nomenklatūra, citoģenētiskie, molekulārie (DNS) pētījumi, palinoloģija, karpoloģija.

Latvijas Zinātnes padomes projekts Nr.04.1231

A.Seisums

Sākoties veģetācijas sezonai, uzsākti novērojumi, veikta kolekciju pārstādīšana.

Daļēji veikts plānoto pētījumu komplekss, gvk. datu apstrāde.

Apstiprināts projekta pagarinājums 2008.gadam.

2.

Fizioloģisko procesu regulācija augu ilgstošas uzglabāšanas laikā pazeminātas temperatūras apstākļos audu kultūrās: metodoloģiska pamata radīšana taksonu bankas izveidei bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.

Latvijas Zinātnes padomes projekts Nr.04.1228

G.Jakobsone

Ceriņu, lielaugļu zileņu kultūras, kā arī reto augu sugas - Prūsijas smiltāju neļķes, Ruiša pūķgalves, orhidejas

1) Veiktas pigmentu fluorescences analīzes kā potenciāli svarīgākās ekspresmetodes augu fizioloģiskā stāvokļa noteikšanai eksperimentos pazeminātā temperatūrā ceriņu, saldo pīlādžu, lielaugļu zileņu un Prūsijas smiltāju neļķu taksonu bankas veidošanai, kas pieder pie botāniskā dārza pamattēmas.

2) sagatavotas lēnas augšanas apstākļiem in vitro, kas nodrošinātu arī dabas ritmikas saglabāšanu, "pārziemojot" in vitro

3) izmantotas pigmentu fluorescences noteikšanai kā modeļobjekti, lai reģistrētu to fizioloģisko stāvokli lēnās augšanas apstākļos pazeminātā temperatūrā.

Apstiprināts projekta pagarinājums 2008.gadam.

3.

Izolēto embriju in vitrometodes pielietošana selekcijā Latvijas dārzkopībā"

Latvijas Zinātnes padomes projekts Nr. 04.1229

G.Jakobsone

1) No izolētajiem liliju embrijiem sterilos apstākļos iegūti kvalitatīvi sīpoli in vitro, kas augustā izstādāmi substrātā to ataudzēšanai ex vitro un turpmākajai atlasei lauka apstākļos. Novērtējot katras sēklas klonu vienā un tajā pašā krustojumā, redzamas būtiskas atšķirības starp tiem. Iespējams, atlasi turpmākajai selekcijai jau iespējams veikt jau šajā darba posmā in vitro.

2) Pabeigta in vitro kultivēšana 2 starpgrupu liliju hibrīdiem, kas izaudzēti no zigotiskajiem embrijiem in vitro. Izveidojušies kvalitatīvi sīpoliņi nodoti, saskaņā ar projektu, G.Grantam lauka izmēģinājumiem un novērtēšanai

3) Ievadīti in vitro 2 starpgrupu liliju hibrīdu zigotiskie embriji, kas paredzēti embrioģenēzes pētījumiem 2008. gadā.

Apstiprināts projekta pagarinājums 2008.gadam.

4.

Latvijas izzūdošo augu sugu bankas veidošana in vitro un kultivēšanai problemātisku taksonu detalizētāka izpēte

LVAFA projekts

D.Kļaviņa

1) Kultūrā tiek uzturētas 64 aizsargājamo augu sugas, dažādos apstākļos tiek turētas vēl 8 neuzdīgušas sugas un 15 sugas ar vāju dīdzību.

2) 20 in vitro pavairotās reto un aizsargājamo augu sugas izstādītasex vitro ataudzēšanas izmēģinājumiem.

3) Veiktas ekspedīcijas reto un apdraudēto savvaļas augu sēklu ievākšanai un populāciju apsekošanai. Iesētas 5 sugas.

4) Veikti diedzēšanas eksperimenti 2007. gadā ievāktajām reto un apdraudēto savvaļas augu sugām.

5.

Latvijas dendrofloras pētījumi

Latvijas Zinātnes padomes projekts 041230

I. Bondare

1. NBD Kokaudzētavā veikta sēklu pirmssējas apstrāde un izsēti ap 1000 sēklu paraugi, no iepriekšējos gados sētiem paraugiem dobēs izpiķēti 692 paraugi, Rucavas arborētumam nodoti 37 taksoni, Kalsnavas arborētumam - 34. Īpaša vērība pievērsta magnoliju ģintij, tiek meklēti un atlasīti taksoni, piemēroti audzēšanai Kurzemes un Viduslatvijas zonai. Šai nolūkā 2007.g. kolekcija papildināta ar 8 jauniem taksoniem. Turpinās pētījumi par apsakņojamā substrāta pielāgotību taksona īpatnībām, apsakņoto spraudeņu pārstādīšanas laika īpatnībām un pārstādīto spraudeņu audzēšanas apstākļu izpēti. Izmēģinājumos izmantoti 134 taksoni.

2. NBD Arborētuma kolekcijas papildinātas ar 608 koku un krūmu taksoniem, t.sk. dendrārijā 340, fondā 21, karantīnas audzētavā 247. Sākta pārveidot spireju ekspozīcija, no jauna ierīkota magnoliju un tulpju koku ekspozīcija ar 5 taksoniem un 16 stādiem. Iespēju robežās turpināta taksonu taksonomiskās pareizības pārbaude gan dendrārijā, gan kokaudzētavās no jauna ziedošām un ražojošām sugām, koriģēta sugu kartotēka, sagatavota Rosaģints kartotēka ievadīšanai datubāzē, turpināta dendrārija plānu digitalizācija, veikti novērojumi par netipisko 2006/07 g. ziemošanas apstākļi ietekmi uz kokiem un krūmiem.

3. Latvijas Dendroflora. Turpinās ilustratīvā materiāla apkopošana "Latvijas Dendrofloras" "Pinaceae" ģints sējumam.

Nopublicēti dendroloģisko stādījumu koku un krūmu inventarizācijas rezultāti par Tukuma, Valkas, Valmieras un Ventspils rajoniem („Latvijas veģitācija"Nr.15)

Turpināts monitorings un datu revīzija datu bāzēs: NBD augi, Latvijas dendroflora, Latvijas dižkoki.

6.

Zinātniskās infrastruktūras uzlabošana augu bioloģijā un dendroloģijā

ERAF, CFLA, IZM

Ģ.Ieviņš

Sakārtota dokumentācija.

7.

Jūrmalas zilpodzes Latvijas populācijas fizioloģiskā stāvokļa un ģenētiskās daudzveidības izpēte.

LVAFA

Ģ.Ieviņš

Veikta jūrmalas zilpodzes Latvijas populācijas fizioloģiskā stāvokļa analīze. Ekspedīcijās Lietuvā, Polijā un Velsa apsekotas jūrmalas zilpodzes populācijas un ievākts materiāls ģenētiskajām analīzēm. Projekta rezultātā ir noteikts jūrmalas zilpodzes Latvijas populācijas indivīdu fizioloģiskais stāvoklis - augiem ir par maz saules un par daudz mitruma, tāpēc auga populācijas Latvijā ir nelielas. Analizējot jūrmalas zilpodzes ģenētisko sastāvu konstatēts, ka tas ir viendabīgs.

8.

Optimālo augšņu izpēte telpu augiem.

SIA KANO-P pasūtītais pētījums.

Z.Purne.

1) Pētīti 12 taksoni (10 gab. no katra). 10 taksoniem augsne atzīta par piemērotu.

2) Dažādās augsnēs stādīti 8 jauni taksoni pārbaudei un pētījumi ar 2 taksoniem turpinās no iepriekšējā izmēģinājuma laika.

3) Pētījums turpinās ar Citrus, Brunfelsia, Eiphorbia, Aloe, Epipremnum, Epiphyllum, Nerium, Cirrhopetalum, Hibiscus, Petasucnium ģintīm.

9.

Šķidro lapu mēslojumu OMEX BIO - 20 un CalMax efektivitātes izvērtēšanai rožu kolekcijā.

AGRIMATCO

I. Nereta

Rezultātu apkopojums - ir pierādīta mēslojuma efektivitāte.

10.

Taksonomiskie pētījumi

 

A. Seisums

1) Muscari (incl. Leopoldia) ģintī

2) Allium sect. Codonoprasum

3) RGB Kew, RBG Edinburgh veikti to herbārijos esošo Muscari, Iris subgen. Scorpiris un Allium sect.Codonoprasum apm. 1200 paraugu taksonomiski pētījumi

11.

Līdzdalība projektā "Latvijas dendroflora; taksonu dažādība un transformācijas prognoze".

LU Bioloģijas institūts

M.Bice, A.Svilāns

Projekts pabeigts

12.

Emzes parka dabas aizsardzības plāna izstrāde,

Gulbenes pilsētas domes pasūtījums

I.Bondare

DAP izstrādāts un nodots apstiprināšanai

13.

Eiropas BD Konsorcija kārtējā sanāksme

LU botāniskais dārzs

L.Višņevska

Sagatavots un nolasīts ziņojums „Latvijas botānisko dārzu veikumu augu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā 2007. gadā" Eiropas BD konsorcija sanāksmē Valensijā, Spānijā (30.11.2007- 2.12.2007). Ziņoja Signe Tomsone no LU BD

14.

Sagatavotas tēzes un stenda referāts

"The conservation possibilities of endangered orchid species of Latvia and Lithuania"

 

Viļņas Universitātes botāniskā dārza Augu fizioloģijas un bioķīmijas laboratorija

G. Jakobsone

Pamatojoties uz NBD Audu kultūru nodaļas un Viļņas Universitātes botāniskā dārza Augu fizioloģijas un bioķīmijas laboratorijas 2006.gadā noslēgto zinātniskās sadarbības līgumu, uzrakstītas tēzes un sagatavots stenda referāts 2. Austrumu- un Centrālās Eiropas botānisko dārzu kongresam Polijā "European botanic gardens together towards the implementation of plant conservation strategies", kas notika 3.-7. jūlijā un kur stendu reprezentēja S. Dapkūniene.

Autori G. Jakobsone, S. Dapkūniene, B. Cepurīte, I. Belogrudova.

15.

Uzstāšanās ar diviem stenda referātiem 3.starptautiskā simpozijā "Establishment and establishment of microprapagated plants" Portugālē, Faro

 

G.Jakobsone

Stendu referāts "Germination and seed development of some terrestrial orchids".

Autore G.Jakobsone

Stenda referātu "Asymbiotic cultivation in vitro of endangered orchid Cypripedium calceolus L.and some aspekts of ex vitro growth".

Autore D.Kļaviņa

16.

Ziemeļvalstu speciālistu sanāksmē "Par arborētumu attīstības virzieniem un turpmāko attīstību" Šetlandes salā (Lielbritānija)

 

 

I.Bondare

Nolasīts ar referāts "Jauna arborētuma Rucavā 10 gadu laikā iegūtie rezultāti"

17.

Piedalīšanās konferencēs

.

I.Graudiņa

Piedalījās seminārā "Dārzkopība valstīs ap Baltijas jūru" Zviedrijā, Simrishamā.

18.

Sēklapmaiņa

 

A.Roze

L.Višņevska

 

Sēklu ievākšana un apstrāde

1) Ievāktas sēklas no 193 taksoniem dendrārijā.

3) Noformēti 50 fitosanitārie sertifikāti.

4) Veikta starptautiskajai apmaiņai domāto sukulentu fitosanitārā pārbaude (iesniegti pavisam 118 paraugi no 14 ģintīm). Nevienā no paraugiem kaitīgie organismi nav konstatēti.

Starptautiskā seklapmaiņa ar pasaules BD un tiem pielīdzināmām institūcijām.

Saņemti un apstrādāti 186 sūtījumi ar 2078 sēklu paraugiem.

Nosūtītas 246 sīkpakas ar 3824 sēklu paraugiem.

Index seminum 2007

Sākta jaunā sēklapmaiņas kataloga IS-LII (2007.g. ievāktās sēklas) sastādīšana (taksonu identifikācijas un izcelsmes pārbaude)

Index seminum 2006

Nodrukāti un izsūtīti 400eks.

 

Zinātniskās publikācijas

 

1.

Bice M., Bondare I., Knape Dz., Šmite D. Tukuma rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi. Latvijas veģetācija 15. Rīga, Latvijas Universitāte

2.

Bice M., Knape Dz., Šmite D. Valkas rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi. Latvijas veģetācija 12. Rīga, Latvijas Universitāte

3.

Bice M., Knape Dz., Šmite D. Valmieras rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi. Latvijas veģetācija 12. Rīga, Latvijas Universitāte

4.

Bice M., Bondare I., Knape Dz., Šmite D. Ventspils rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi. Latvijas veģetācija 12. Rīga, Latvijas Universitāte

5.

 

Krampis I., Laiviņš M., Bice M., Knape Dz., Evarts Bunders P., Svilāns A. 2007. Latvijas dendrofloras atlanta projekts. Latvijas Universitātes 65. zinātniskā konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referātu tēzes. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds. 53-55.

6.

Kļaviņa D., Gavrilova Ģ., Šmite D. 2007. Latvijas reto augu sugu saglabāšana. Nacionālais botāniskais dārzs, Audu kultūru laboratorija. 32 lpp.

 

2.1.4 Nacionālā botāniskā dārza atpazīstamības uzlabošana, modernizēta informatīvo zīmju sistēma un tehniskā aprīkojuma modernizācija, tādējādi nodrošinot optimālus kolekciju uzturēšanas apstākļus

 

Pateicoties vairākiem LVAFA finansiāli atbalstītajiem projektiem 2007.gadā bija iespējams:

1) Atsākts darbs pie NBD informatīvās sistēmas veidošanas un uzturēšanas. Projekta ietvaros izveidota augu izziņas taka „Mazais loks" ar 9 lieliem informatīviem stendiem (par dendrāriju, skujkokiem, ēriku dzimtu, krustābelēm, rozēm, oranžērijām un vienu stendu ar vispārīgu informāciju par NBD; 90x95 cm) un 27 maziem (A4 formāta) stendiem. Atjaunotas etiķetes dāliju kolekcijai, sagatavotas un izvietotas etiķetes vasaras puķu ekspozīcijā un viršu ekspozīcijā.

2) Uzsākts darbs pie rekreācijas zonas izveides NBD. Ierīkots bērnu rotaļu laukums, ziedu siena, izvietoti 10 soli un vairākas puķu kastes, kā arī labiekārtota apkārtne.

3) Uzsākta NBD novecojušā tehniskā un biroja aprīkojuma nomaiņa un papildināšana.

4) Veikti priekšdarbi NBD Tūrisma informācijas centra izveidei. Izremontētas ziedu/stādu kioska iekštelpas, lai 2008.gadā varētu izveidot TIC. Tūrisma informācijas centrā plānos eksponēt tās NBD kolekcijas, kuras līdz šim nav bijušas pieejas apmeklētājiem, kā arī izvietot informāciju par dabas aizsardzību, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, videi draudzīgu tūrismu u.c.

5) Veikts NBD ceļu tīkla daļējs remonts. Projekta ietvaros atjaunots segums kritiskākajos ceļa posmos, iespēju robežās uzlabojot piekļuvi kolekcijām un ekspozīcijām.

 

2007.gada sezonā atsākām plašāku sabiedrības informēšanas darbu izsūtot septiņpadsmit preses relīzes, organizējot astoņas tematiskas ekskursijas, Rožu dienu, Vasaras puķu dienu, turpinot piedaloties iestādēs ārpus NBD - 2007.gadā tādas bija 9.

Kā katru gadu tika ierīkotas plašas vasaras puķu ekspozīcijas. Šī gada jaunums bija āra krizantēmu ekspozīcija. Centra daļas stādījumi tika papildināti ar 20 jauniem koku un krūmu taksoniem, atjaunota astilbju ekspozīcija.

2.2 Budžeta programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju izpilde un analīze un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitātes izvērtējums saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu un apakšprogrammu rādītājiem

 

Rezultatīvie rādītāji:

Rezultatīvie rādītāji:

Plānots 2007.gadā

Izpilde 2007.gadā

Administratīvā darbības spēja

 

 

Iestāžu skaits

1

1

Amata vietu skaits

132

113

Novadīto ekskursiju skaits

65

82

Apmeklētāju skaits

20 000

25 662

 

 

 

2.3. Informācija par pakalpojumiem

2.3.1. Sniegto pakalpojumu veidi

 

N.p.k.

Publiskais pakalpojums

Mērvienība

Cena

(Ls)

 

NBD Ekspozīcijas Apmeklējums

 

 

1.

Pamatekspozīcija1

 

 

1.1.

Skolēni

1 biļete

0,30

1.2.

Studenti, pensionāri

1 biļete

0,60

1.3.

Pieaugušie

1 biļete

1,00

1.4.

Bezmaksas biļete2

1 biļete

0,00

2.

Abonementbiļetes

 

 

2.1.

Abonementa biļete pieaugušie 1 mēn.

Abonements

4,00

2.2.

Abonementa biļete pieaugušie 3 mēn.

Abonements

8,00

2.3.

Abonementa biļete pieaugušie 6 mēn.

Abonements

12,00

2.4.

Abonementa biļete pieaugušie 12 mēn

Abonements

15,00

2.5.

Abonementa biļete studentiem, pensionāriem 1mēn.

Abonements

2,40

2.6.

Abonementa biļete studentiem, pensionāriem 3 mēn.

Abonements

4,80

2.7.

Abonementa biļete studentiem, pensionāriem 6 mēn.

Abonements

7,20

2.8.

Abonementa biļete studentiem, pensionāriem 12 mēn.

Abonements

9,00

2.9.

Abonementa biļete skolēniem 1 mēn.

Abonements

1,20

2.10.

Abonementa biļete skolēniem 3 mēn.

Abonements

2,40

2.11.

Abonementa biļete skolēniem 6 mēn.

Abonements

3,60

2.12.

Abonementa biļete skolēniem 12 mēn.

Abonements

4,50

2.13.

Abonementa biļete iebraukšanai ar auto 1 mēn.

Abonements

2,00

2.14.

Abonementa biļete iebraukšanai ar auto 3 mēn.

Abonements

4,00

2.15.

Abonementa biļete iebraukšanai ar auto 6 mēn.

Abonements

6,00

2.16.

Abonementa biļete iebraukšanai ar auto 12 mēn.

Abonements

7,50

3.

Gida pakalpojumi NBD ekspozīcijās (grupā ne vairāk kā 25 cilvēki) 1,5 stundas

 

 

3.1.

Latviešu valodā

1 grupa

5,00

3.2.

Krievu valodā

1 grupa

5,00

3.3.

Angļu valodā

1 grupa

10,00

3.4.

Ārpus darba laika3

1 grupa

10,00

3.5.

Auto novietošana NBD teritorijā4

1 biļete

0,50

4.

Izglītojošie un metodiskie pakalpojumi

 

 

4.1.

Speciālista konsultācija par augu kopšanu (līdz 20 min.)

 

1 reize

 

3,00

4.2.

Rakstiska konsultācija

1 reize

5,00

4.3.

Lekcija līdz 45 min.

1 lekcija

10,00

4.4.

Tematiskas nodarbības bioloģijā skolu audzēkņiem:

 

 

4.4.1.

līdz 15 audzēkņiem

1 reize

10,00

4.4.2.

vairāk par 15 audzēkņiem

1 reize

15,00

4.5.

Nelielas vai vidējas biezības stādījumu dendroloģiskā izpēte5

 

1 hektārs

 

118,00

4.6.

Lielas biezības stādījumu dendroloģiskā izpēte5

 

1 hektārs

 

150,00

4.7.

Slēdziens (atzinums) par atsevišķa koka stāvokli un apsaimniekošanas pasākumiem5.

 

1 slēdziens

 

47,20

5

Telpu un teritorijas noma

 

 

5.1.

Mazā zāle

1 stunda

15,00

5.2.

Konferenču zāle

1 stunda

18,00

5.3.

Konferenču zāle

4 stundas

70,00

5.4.

Konferenču zāle

8 stundas

120,00

5.5.

Piknika vietas noma (bez ieejas biļetēm un autoiebraukšanas biļetēm)

līdz 50 cilvēkiem

25,00

5.6.

Svinīgu pasākumu fotografēšana

15 cilvēku grupa + auto

10,00

5.7.

Tirdzniecības vieta gadatirgū

2 m

5,00

5.8.

Tirdzniecības vietas rezervēšana

1 vieta

5,00

5.9.

Teritorijas noma kultūras pasākumiem6

1m2/diennaktī

0,05

5.10.

Teritorijas noma citām vajadzībām6

1 ha/mēnesī

125,00

5.11.

Telpu īre dzīvokļa vajadzībām

1 m2/diennaktī

0,148

5.12.

Telpu noma (veikals)

1 mēnesī

50,00

5.13.

Telpu noma (muižas stallis)

1 mēnesī

25,00

 

Piezīmes.

1. Pakalpojumi atbrīvoti no pievienotās vērtības nodokļa saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.panta pirmās daļas 8.punktu;

2. Uzrādot atbilstošu apliecību, tiek izsniegta I grupas invalīdiem un viņus pavadošai personai, bērnu namu audzēkņiem, citu botānisko dārzu vai tiem pielīdzināmu institūciju darbiniekiem, kā arī bērniem līdz 6 gadu vecumam un ekskursiju grupu vadītājiem (1 bezmaksas biļete, ja grupā ir vismaz 15 cilvēki; 2 bezmaksas biļetes grupām, kurās ir vairāk par 25 cilvēkiem),

3. Pēc 1700, sestdienās, svētdienās;

4. Izņemot invalīdu transportu, NBD pastāvīgo klientu un sadarbības partneru transportu, NBD gadatirgus dalībnieku transportu.

5. Izpētes, ceļa un komandējuma, kā arī speciāla aprīkojuma izmantošanas izdevumus sedz pasūtītājs;

6. Ja līgumā ar nomnieku nav noteikts citādi.

 

2.3.2. Uzlabojumi pakalpojumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšanā

 

Lai panāktu iespējami lielu sabiedrības informētību par NBD notiekošajiem pasākumiem un citām aktualitātēm tika izsūtītas 17 preses relīzes.

2007.gadā tika izbūvētas jaunas sabiedriskās tualetes, kas gan savu darbību uzsāks 2008.gadā.

Joprojām nozīmīga problēma paliek NBD oranžēriju ekspozīciju pieejamības ierobežojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, to gan pilnībā būs iespējams atrisināt tikai ar jaunu oranžēriju izbūvi, bet jau pārskata periodā ir apstiprināts finansējums no LVAFA vienas oranžēriju ekspozīcijas rekonstrukcijai. Tās ietvaros tiek plānots ekspozīciju veidot pieejamu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Uzmanība tika pievērsta NBD organizēto pasākumu un aktualitāšu plāna izveidei 2008.gadam. Šīs informācijas izplatīšanai un popularizēšanai tika izdots informatīvs buklets.

 

2.5. Pārskats par NBD vadības un darbības uzlabošanas sistēmām efektīvas darbības nodrošināšanai

Pārskata periodā darbiniekiem ievērojami palielināta darba samaksa, kas ir veicinājis jaunu kvalificētu darbinieku piesaisti.

Iesākts darbs pie amatu aprakstu pilnveidošanas.

Apmaksāti mācību atvaļinājumi studējošiem darbiniekiem.

 

3.Budžets

3.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (latos)

 

 

 

 

 

 

 

Nr.p.k.

Finanšu līdzekļi

Iepriekšējā gadā

Pārskata gadā

 

 

(faktiskā izpilde)

apstiprināts likumā

faktiskā izpilde

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai(kopā):

485478

1123523

1120942

1.1.

dotācijas

328711

867250

867250

1.2.

maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

156767

192300

189719

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

 

 

 

2.

Izdevumi (kopā)

485478

1123523

1120942

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

467478

959537

956956

2.1.1.

subsīdijas un dotācijas, tai skaitā iemaksas starptautiskās organizācijās

3000

 

 

 

 

2.1.2.

pārējie uzturēšanas izdevumi

464478

959537

956956

2.2.

izdevumi kapitālizdevumiem

18000

163986

163986

Tai skaitā

 

 

 

 

 

Projekti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārskata gadā bija iesniegti 10 projekti, kuri guvuši finansiālu atbalstu, tai skaitā:

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas

10 projektus par summu 125698LVL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.p.k.

Projekta pieteicējs

Projekta nosaukums

Projekta iesniegšanas vieta

1.

VA Nacionālais Botāniskais Dārzs

Laboratorijas iekārtu iegāde projekta "Latvijas izzūdošo sugu bankas veidošana in vitro un kultivēšanai problemātisku taksonu detalizētāka izpēte"vajadzībām.

 

LVAFA

19376 LVL

2.

VA Nacionālais Botāniskais Dārzs

Latvijas izzūdošo sugu bankas veidošana

LVAFA

 

 

in vitro un kultivēšanas problemātisku

18000 LVL

 

 

taksonu detalizētāka izpēte

 

3.

VA Nacionālais Botāniskais Dārzs

NBD informatīvās sistēmas izveide

LVAFA

 

 

 

4933 LVL

4.

 

VA Nacionālais Botāniskais Dārzs

 

&nb
Šīs mājaslapas pārzinis ir VALSTS ZINĀTNISKAIS INSTITŪTS ATVASINĀTĀ PUBLISKĀ PERSONA "NACIONĀLAIS BOTĀNISKAIS DĀRZS" , kuras pārziņā ir šī mājaslapa, kontaktinformācija: datu.specialists@nbd.gov.lv. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja attiekties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma šeit. Sīkdatnes šajā mājaslapā var viegli akceptēt vai noraidīt, izvēloties vienu no šīm saitēm.