Cenrādis

Cenrādis

Āra ekspozīcijas Apvienotā biļete
(oranžērija* + āra ekspozīcija)

*Pirmdienās oranžērija slēgta!

Visu pakalpojumu cenrādis

Skatīt šeit

Ieeja bez maksas

Invalīdiem, pirmsskolas vecuma bērniem, bērnu aprūpes iestāžu audzēkņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem un viņus pavadošām personām, 1. grupas invalīdus pavadošām personām, politiski represētām personām, Ukrainas civiliedzīvotājiem. Pie ieejas uzrādīt statusu apliecinošu dokumentu!   Vides izglītības centra Botania (VIC) apmeklējuma rezervēšana pieejama Nacionālā botāniskā dārza (NBD) apmeklētājiem ar derīgām ieejas biļetēm. Papildus maksa par centra apmeklējumu netiek piemērota. VIC apmeklējums bezmaksas ir pieejams apmeklētājiem, kuri vēlas apmeklēt tikai vides izglītības centra ekspozīciju un nevēlas izmantot citas NBD sniegtās iespējas maksas teritorijā. Šāds apmeklējuma veids ir pieejams dalībnieku grupām līdz 30 personām ar iepriekšēju pieteikšanos. Bezmaksas VIC apmeklējums iepriekš jāpiesaka un jāvienojas par pieejamo apmeklējuma laiku, rakstot uz epastu: info@botania.lv  vai zvanot pa tālruni 65795727. Dalībnieku grupu bezmaksas apmeklējuma laikā pavadīs VIC darbinieks.  Tiem grupas dalībniekiem, kas pēc VIC apmeklējuma vēlēsies apmeklēt arī pārējo NBD teritoriju, tiks nodrošināta ieejas biļešu iegāde atbilstoši cenrādim, savukārt tiem, kuri to nevēlēsies, tiks nodrošināta pavadīšana līdz izejai.

Iekšējie kārtības noteikumi

1. APMEKLĒTĀJU UZTURĒŠANĀS NBD TERITORIJĀ.

1.1. Pirms ierašanās NBD teritorijā apmeklētāja pienākums ir iepazīties ar NBD apmeklētāju iekšējās kārtības noteikumiem. NBD apmeklētāja atrašanās NBD ir apliecinājums tam, ka viņš piekrīt šiem noteikumiem. Par šo noteikumu pārkāpumiem NBD apmeklētāji atbild Salaspils novada sabiedriskās kārtības noteikumos un citos normatīvajos dokumentos paredzētajā kārtībā.

1.2. Ierodoties NBD teritorijā, saskaņā ar šiem noteikumiem NBD apmeklētājs ir informēts un piekrīt, ka NBD teritorijā ir atļauta fotografēšana un filmēšana, foto un video materiāli var tikt publiski izmantoti visa veida sabiedrības informācijas līdzekļos un NBD apmeklētāju personīgo datu arhīvos un saziņā.

1.3. NBD apsaimniekošanas un apsardzības nodrošināšanai teritorijā ir izvietotas stacionāras un pārvietojamas videokameras un notiek videonovērošana.

1.4. NBD ārtelpas un oranžēriju ekspozīcijas apmeklētājiem atvērtas administrācijas noteiktajā laikā. Ārpus NBD administrācijas noteiktā laika, kad NBD ekspozīcijas nav pieejamas apmeklētājiem, teritorija tiek pastiprināti apsargāta.

1.5. Apmeklētāju un autotransporta uzturēšanās tiesības NBD teritorijā apliecina noteikta parauga biļete vai caurlaide. Biļetes jāiegādājas caurlaides telpā pēc noteiktā cenrāža. Caurlaides tiek izsniegtas un reģistrētas administrācijā vai pie dežuranta – kontroliera.

1.6. Maksimālais braukšanas ātrums NBD teritorijā noteikts 30km/h.

1.7. Automašīnas jānovieto šim nolūkam paredzētajās vietās. Tiem apmeklētājiem, kas vēlas iegādāties augus darba dienās un sestdienās (aktīvās stādu tirdzniecības periodā), atļauta autotransporta izmantošana līdz atbilstošai struktūrvienībai. Izņēmumus nosaka NBD administrācija.

1.8. Izbraucot no NBD teritorijas, dežurantam-kontrolierim jāuzrāda pavadzīme par iegādātajiem augiem un iegādātie augi, kā arī automašīnas bagāžas nodalījums un jāatdod attiecīgās struktūrvienības darbinieka parakstīta pircēja caurlaide. NBD administrācijas pārstāvjiem, kā arī dežurantam-kontrolierim ir tiesības pieprasīt autotransporta bagāžas nodalījuma uzrādīšanu atvērtā veidā.

1.9. Fotografēšana un filmēšana atļauta apmeklētājiem atvērtajās teritorijās privātām vajadzībām nekomerciālos nolūkos.

1.10. Fotografēšana vai filmēšana komerciāliem mērķiem atļauta tikai ar NBD administrācijas ikreizēju rakstisku atļauju, kā arī foto vai filmēto materiālu publiskošana pieļaujama tikai ar atsauci uz NBD kā attēlu/video uzņemšanas vietu, ja līgumā ar NBD administrāciju nav atrunāts citādi.

1.11. NBD apmeklētāju atrašanās NBD teritorijā – dabiskai pielīdzināmā vidē (nelīdzens reljefs, nelabvēlīgi laika apstākļi, iespējamie alergēni, savvaļas dzīvnieki u.c.) ir pašu NBD apmeklētāju risks un atbildība.

2. APMEKLĒTĀJU UZTURĒŠANĀS NBD ORANŽĒRIJĀ.

2.1. Oranžērijā atļauts staigāt tikai pa celiņiem. Ir iespēja izmantot kāpnes un pacēlāju, lai nokļūtu oranžērijas galerijā.

2.2. Apmeklētāju drošības nolūkos nav atļauts aizskart augus, kāpt dobēs un baseinos, aiztikt augu etiķetes, staigāt basām kājām, braukt ar skrituļslidām vai velosipēdu.

2.3. Bērniem līdz 12 gadu vecumam atļauts uzturēties oranžērijā tikai pieaugušo uzraudzībā. Oranžērijā ir ūdens baseini, kāpnes, tiltiņi, slidena grīda, asi un indīgi augi, tāpēc vecākiem īpaši rūpīgi jāuzrauga mazi bērni.

2.4. NBD oranžērijās nav atļauts ienest āra augus vai to daļas. Izņēmums ir līgavas pušķi kāzu gadījumos.

2.5. Lielas somas un āra apģērbu ieteicams atstāt garderobē.

2.6. Oranžērijā tiek veikta videonovērošana.

3. NBD TERITORIJĀ AIZLIEGTS:

3.1. Bez saskaņošanas ar administrāciju ievākt jebkādu augu materiālu.

3.2. Bez saskaņošanas ar administrāciju ievest citas izcelsmes augu materiālu. Gadījumā, ja saskaņojot ar NBD darbiniekiem, ir saņemta atļauja ievest augu materiālu slimības vai kaitēkļu bojājumu identificēšanai, augu materiāls ievedams stingri (!) noslēgtā caurspīdīgā plastmasas iepakojumā.

3.3. Ienākt NBD oranžēriju siltumnīcās ar augiem (arī lapām, zariem, ziediem, u.c. – lai novērstu slimību vai kaitēkļu ievazāšanu), izņemot līgavas pušķus kāzu gadījumos.

3.4. Lietot pārtikā NBD teritorijā augošos augus vai augu daļas.

3.5. Atrasties apmeklētājiem slēgtajās teritorijās.

3.6. Bojāt stādījumus un infrastruktūras objektus.

3.7. Peldēties, makšķerēt, uzturēties uz ledus.

3.8. Ievest teritorijā suņus un citus mājdzīvniekus (izņemot suņus – neredzīgo pavadoņus).

3.9. Kurināt ugunskurus tam neparedzētās vietās.

3.10. Spļaut, izmest atkritumus, nokārtot dabiskās vajadzības tam neparedzētās vietās.

3.11. Lietot alkoholiskos dzērienus, izņemot vietās, kur, iepriekš saskaņojot ar administrāciju, tas ir atļauts.

3.12. Nepiederošām personām atrasties NBD teritorijā ārpus NBD administrācijas noteiktā laika, kad NBD ekspozīcijas nav pieejamas apmeklētājiem.

3.13. Trokšņot vai pieļaut troksni, ko rada valdījumā esošs trokšņa avots.

3.14. Veikt citas darbības, kuras aizliedz LR MK 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 ”Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” un to papildinājumi.

Iegādājies biļeti

Botania

Vides izglītības centrs “Botania”, augu valstība ir vieta, kur stāsti un spēles, smaržas un skaņas aicina ar aizrautību iepazīt augus un dabas vērtības. Ekspozīcijas apmeklējums jārezervē iepriekš.

Āra ekspozīcijas

Šī biļete dod iespēju iepazīt dārza āra teritoriju, kurā ietilpst – dendrārijs, rozārijs, akmeņdārzs, mainīgās ekspozīcijas u.c.

Apvienotā biļete

Šī biļete ietver sevī gan āra teritorijas, gan oranžērijas apskati.
Pirmdienās oranžērija slēgta!

Autostāvvieta

Dārza teritorijā ir pieejama ērta un plaša autostāvvieta, kurā var atstāt savu auto.