Reglamentējošie dokumenti

Latvija Republikas normatīvie dokumenti:

1.1. LR likumi:

1.1.1. Likums “Vides aizsardzības likums”  (“LV”, 183 (3551), 15.11.2006., Ziņotājs, 24, 28.12.2006.) [stājas spēkā 29.11.2006.] ar grozījumiem;

1.1.2. Likums „Sugu un biotopu aizsardzības likums” (16.03.2000) ar grozījumiem; 

1.1.3. Likums „Par 1998. gada 25. jūnija Orhūsas konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem”;

1.1.4. Likums “Par 1992.gada 5.jūnija Riodežaneiro Konvenciju par bioloģisko daudzveidību” (“LV”, 137 (420), 08.09.1995.) [stājas spēkā 13.03.1996.];

1.1.5. Likums “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”(02.03.1993) ar grozījumiem;

1.1.6. Likums “Par Starptautisko līgumu par augu ģenētiskajiem resursiem pārtikai un lauksaimniecība” (pieņemts 07.04.2004.);

1.1.7. Likums “Zinātniskās darbības likums”.

1.2. Politikas plānošanas dokumenti:

1.2.1. Latvijas nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.;

1.2.2. VZI APP “Nacionālais botāniskais dārzs” attīstības stratēģija (2017. – 2027.gads), (pieņemts NBD Zinātniskās padomes sedē 2018.gada 6.novembrī);

1.2.3. Vides politikas pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam (LR MK 2014.gada 26.marta rīkojums Nr.130.);

1.2.4. Latvijas tūrisma mārketinga stratēģija 2018.-2023.gadam;

1.3. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi un rīkojumi:

1.3.1. Ministru kabineta 1999. gada 10. februāra rīkojums Nr.60 „Par 1992. gada 5. jūnija Riodežaneiro konvencijas par bioloģisko daudzveidību izpildi”;

1.3.2. Ministru kabineta 1999. gada 6. aprīļa noteikumi Nr.133 (ar 01.04.2004. grozījumiem)„Kārtība, kādā tiek nodrošināta starptautiskā tirdzniecība ar apdraudētām savvaļas dzīvnieku un augu sugām”(Vašingtonas konvencijas prasības);

1.3.3. Ministru kabineta 2000. gada 14. novembra noteikumi Nr.396″Par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” ar grozījumiem;

1.3.4. Ministru kabineta 2000. gada 5. decembra noteikumi Nr.421″Par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu” ar grozījumiem;

1.3.5. Ministru kabineta 2001. gada 23. marta noteikumi Nr.131„Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskiem stādījumiem”;

1.3.6. Ministru kabineta 2001. gada 20. marta noteikumi Nr.131″Par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem” ar grozījumiem līdz 25.06.2009.;

1.3.7. Ministru kabineta 2006. gada 21. februāra noteikumi Nr.153 “Par Latvijā sastopamo Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu sarakstu”;

1.3.8. Ministru kabineta 2007. gada 19. aprīļa rīkojums Nr.213 “Par Lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu un dzīvnieku, meža un zivju ģenētisko resursu ilgtermiņa saglabāšanas un ilgtspējīgas izmantošanas programmu 2007.-2009.gadam”(“LV”, 65 (3641), 20.04.2007.) [stājās spēkā 19.04.2007.];

1.3.9. Ministru kabineta 2007. gada 9. oktobra noteikumi Nr.686 “Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” ar grozījumiem;

1.3.10. Ministru kabineta 2008. gada 30. jūnija noteikumi Nr.467 “Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas noteikumi” ar grozījumiem;

1.3.11. Ministru kabineta 2008. gada 29. aprīļa rīkojums Nr.236 “Par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma apstiprināšanu” (“LV”, 67 (3851), 30.04.2008.;

1.3.12. Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumi Nr.1055″Noteikumi par to Eiropas Kopienā nozīmīgu dzīvnieku un augu sugu sarakstu, kurām nepieciešama aizsardzība, un to dzīvnieku un augu sugu indivīdu sarakstu, kuru ieguvei savvaļā var piemērot ierobežotas izmantošanas nosacījumus”;

1.3.13. Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumi Nr.1139 “Starptautiskās tirdzniecības apdraudēto savvaļas sugu īpatņu uzglabāšanas, reģistrācijas, turēšanas nebrīvē, marķēšanas, tirdzniecības un sertifikātu izsniegšanas kārtība”;

1.3.14. Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumi Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”;

1.3.15. Ministru kabineta 2010. gada 30. septembra noteikumi Nr.925 “Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu atzinuma saturs un tajā ietvertās minimālās prasības”;

1.3.16. Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumi Nr.267 “Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība”;

1.3.17. Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumi Nr.1165 “Kārtība, kādā izsniedz atļaujas nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, ievieš Latvijas dabai neraksturīgas savvaļas sugas (introdukcija) un atjauno sugu populāciju dabā (reintrodukcija)”;

1.3.18. Ministru kabineta 2012. gada 16. augusta sēdeslēmums “Vides un dabas aizsardzības funkciju nodrošināšanas neatliekamie pasākumi”;

1.3.19. Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra rīkojums Nr.507 “Par valsts aģentūras „Nacionālais botāniskais dārzs” reorganizāciju”;

1.3.20. Zemkopības ministrijas 2012. gada 11. maija rīkojums Nr.93 “Par Nacionālās augu šķirņu padomes augu šķirņu ekspertu grupu sastāvu”.

VZI APP “NACIONĀLAIS BOTĀNISKAIS DĀRZS” NOLIKUMS

VZI APP “NACIONĀLAIS BOTĀNISKAIS DĀRZS” Zinātniskās padomes nolikums