Augu ekofizioloģijas nodaļa

Nodaļas vadītāja

Dr. biol. Dace Megre

Darbinieki, kontaktālruņi

Vadošā pētniece Dr. biol. Dace Kļaviņa, tālr. 28304310
Speciāliste Ilze Dubova, tālr. 28633609
Speciāliste Gunta Priede, tālr. 26312449
Dabaszinātņu laborante Anita Dūda
Dabaszinātņu laborante Židrute Anspoka

Darbības virzieni

  1. Latvijas reto un aizsargājamo augu sugu kolekcijas izveide un uzturēšana in vitro; atsevišķu šo sugu izpēte gan in vitro, gan in situ un ex vitro.
  2. Latvijas siltumnīcu puķu selekcijas materiāla kolekcijas veidošana un uzturēšana (gerberas, krizantēmas).
  3. Atsevišķu komerciāli nozīmīgu taksonu uzturēšana kolekcijā kā mātesaugu bāzi (pavairošanai komerclaboratorijām līguma ietvaros).

Pārraudzībā esošās kolekcijas un to īss apraksts

Latvijas reto un aizsargājamo augu sugu kolekcija in vitro ietver 78 sugas no 30 dzimtām; kolekcijas pārējo in vitro daļu sastāda vairāk nekā 400 taksonu, t.sk. gerberu šķirņu kolekcija – 111 šķirnes un kloni, krizantēmas – 160. Kolekcijas tiek periodiski izvērtētas pēc to uzturēšanas lietderības, vieni taksoni nomainīti ar citiem.

Īstenotie LZP, LVAF u.c. projekti

Valsts Pētījumu programma: „Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē (EVIDEnT)” projektā Nr. 4. „Bioloģiskā daudzveidība un tās loma starp citiem ekosistēmu pakalpojumiem”, apakšprojektā 4.5. “Aizsargājamo sugu un to biotopu izpēte in situ un ex situ saglabāšanai” 2014.-2017.g. (NBD sadaļas vadītāja D. Megre; no AEN kā izpildītāji piedalās D. Megre, D. Kļaviņa, G. Jakobsone, R. Rila)
2016.g. tika vadīti un pildīti 2 LVAFA projekti:

  1. Nr. 1-08/129/2016 “Apdraudēto augu sugu dzīvotspējas analīze in un ex situ” (kontaktpersona G. Jakobsone, izpildītāji G. Jakobsone, I. Dubova, D. Šmite, A. Dūda)
  2. Nr. 1-08/130/2016 “Latvijas aizsargājamo augu sugu ex situ un in situ  izpēte” (kontaktpersona D. Kļaviņa, izpildītāji D. Kļaviņa, D. Šmite, I. Dubova, G. Priede, R. Rila)

Dalība Dabas fonda izstrādātā projektā (2016.g.) “Prioritāri apsaimniekojamo purvu stāvokļa izvērtējums un apsaimniekošanas pasākumu plānu izstrāde” (D. Kļaviņa) 2 līgumi:

  1. Līgums ar SIA “Merks” “Dzegužpirkstīšu pārstādīšana no Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma uz dabas liegumu “Vecdaugava”” (atbildīgā G. Jakobsone, izpildītāji G. Jakobsone, D. Šmite, I. Dubova) līdz 2019. gada 1. novembrim.
  2. Līgums ar SIA “Latvijas Valsts Meži” “Ražošanā izmantojamo hibrīdapses, saldo ķiršu klonu un citu kultūru pavairojamā materiāla atjaunojoša ataudzēšana in vitro kultūrā” (atbildīgā I. Dubova, izpildītāja I. Dubova) līdz 2016.g. 30 decembrim. 2017.gada projekti:LVAFA projekts Nr. 1-08/108/2017 “Dažu izzūdošo un sarūkošo augu sugu dzīvotspējas analīze in un ex situ“. Izpildītāji: Gunta Jakobsone, Dagnija Šmite, Egija Biseniece,  Ilze Dubova un Anita Dūda.