• NBD profils Instagram
 • NBD profils Facebook
 • NBD profils Twitter
 • NBD barotne

Pasākumu kalendārs

Sekojiet mums Facebook

Privātuma politika

Šī privātuma atruna nosaka kārtību kā VALSTS ZINĀTNISKAIS INSTITŪTS ATVASINĀTĀ PUBLISKĀ PERSONA "NACIONĀLAIS BOTĀNISKAIS DĀRZS" (turpmāk – NBD) veic personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu, kā arī citiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

NBD nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir veikusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā. NBD pārskatatbildības nodrošināšanā piedalās personas datu aizsardzības speciālists.

Personas datu aizsardzības speciālists Artūrs Mezītis ir sasniedzams, rakstot uz e-pasta adresi datu.specialists@nbd.gov.lv vai zvanot pa tālruni +371 27753113.

Darām Jums zināmu, ka NBD var izmainīt šo Privātuma atrunu (turpmāk tekstā – Atruna), tāpēc pārbaudiet šo Atrunu, lai nodrošinātu, ka esiet informēti un esiet iepazinušies ar tās izmaiņām.

ŠĪ ATRUNA PĒDĒJOREIZ ATJAUNOTA 2021. GADA 9. NOVEMBRĪ

Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati

NBD apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • Tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei, lietvedības funkciju kārtošanai, publisko iepirkumu un zemsliekšņa iepirkumu organizēšanai;
 • Līgumattiecību nodibināšanai un tā uzturēšanai ar datu subjektu;
 • Personāla vadībai, darba līguma noslēgšanai un izpildei, grāmatvedības prasību izpildei attiecībā pret darba algas aprēķināšanu, tajā skaitā, attiecīgu attaisnojumu dokumentu kārtošanai, darbinieku sociālo labumu nodrošināšanai (veselības apdrošināšanas organizēšana, u.c.); darba laika un pienākumu izpildes kontrolei;
 • Finanšu pārvaldībai.

NBD personas datu apstrādes tiesiskie pamati ir līguma izpilde (Regulas 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts), juridiska pienākuma izpilde (Regulas 6.panta pirmās daļas c) apakšpunkts),leģitīmā interese (Regulas 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts),  un atsevišķos gadījumos – datu subjekta piekrišana (Regulas 6.panta pirmās daļas a) apakšpunkts).

Informējam, ka šajā Privātuma atrunā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav visaptverošs.

Videonovērošana un audioieraksti

NBDveic videonovērošanu teritorijā ar mērķi

 • nodrošināt sabiedrisko kārtību un sabiedrības drošības apdraudējuma riska mazināšanu;
 • noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai, saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības aizsardzībai.

Informācija par video novērošanu ir izvietota brīdinājuma zīmju veidā pirms video novērošanas zonas.

Informējam, ka videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai NBD pilnvarotas, saistībā ar personas datu apstrādes mērķu sasniegšanu.

Personas datu saņēmēji

No NBD personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, kā piemēram, Valsts ieņēmuma dienests, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, NBD darbinieki u.c.

Darām Jums zināmu, ka  nenododam personas datus trešajām personām bez tiesiska pamata, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrējam personas, kuras ieguvušas informāciju no NBD.

Personas datu apstrādei varam izmantot arī personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos  veicam nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar NBD norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, pieprasot atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti vai starptautisko organizāciju.

Personas datu glabāšanas ilgums

NBD glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 • ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 • Ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei;
 • Videonovērošanas dati tiek glabāti ne ilgāk kā 10 dienas pēc to ierakstīšanas, pēc attiecīgā termiņa tos dzēšot (izņemot gadījumus, kad glabāšanu pieprasa tiesībsargājošās iestādes noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai).

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 • Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus NBD par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties NBD un iegūt informāciju.
 • Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, kā arī atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atbilstoši Regulas noteikumiem.
 • NBD veic saziņu ar datu subjektu: personīgi klātienē, pirms tam datu subjektu identificējot; pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas norādīto dzīvesvietas adresi kā ierakstītu pasta sūtījumu; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to pašu e-pastu, no kura datu subjekts ir sūtījis iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu; saņemot iesniegumu caur tīmekļa vietni www.latvija.lv.
 • Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties NBD vai sazināties ar NBDdatu aizsardzības speciālistu. Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

Profilēšana

Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs. NBD to nedara.

Sistēma

Datu apstrādes mērķis

Personas datu glabāšanas termiņi

Datu subjekta tiesības

Personāla atlase

Potenciālo darbinieku atlase

4 kalendārie mēneši no konkrētās personāla atlases procesa izbeigšanas

Ir tiesības atsaukt iepriekš sniegto piekrišanu, pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, kā arī atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atbilstoši Regulas noteikumiem. Sūtot rakstisku pieprasījumu uz e-pasta adresi : datu.specialists@nbd.gov.lv

 

NBD veic saziņu ar datu subjektu: personīgi klātienē, pirms tam datu subjektu identificējot; pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas norādīto dzīvesvietas adresi kā ierakstītu pasta sūtījumu; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to pašu e-pastu, no kura datu subjekts ir sūtījis iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

 

 

 

 

Izziņu apstrādei

Izziņu sagatavošanai Pēc NBD darbinieka vai cita datu subjekta pieprasījuma

5 (pieci) gadi

NBD darbinieku saziņai

Privātā telefona izmantošanai NBD darba organizēšanai un saziņai

Līdz darba tiesisko attiecību izbeigšanai

Pieteikšanās gada tirgus platības īrei

Pieteikšanās gada tirgus tirdzniecības īrei NBD teritorijā

3 (trīs) gadi pēc tirdzniecības vietas izīrēšanas brīža

 

Datu subjekta informēšana par datu apstrādes procesiem, kas ir vērtējama kā datu subjekta sniegtā piekrišana noteiktā mērķa sasniegšanai.

Šīs mājaslapas pārzinis ir VALSTS ZINĀTNISKAIS INSTITŪTS ATVASINĀTĀ PUBLISKĀ PERSONA "NACIONĀLAIS BOTĀNISKAIS DĀRZS" , kuras pārziņā ir šī mājaslapa, kontaktinformācija: datu.specialists@nbd.gov.lv. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja attiekties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma šeit. Sīkdatnes šajā mājaslapā var viegli akceptēt vai noraidīt, izvēloties vienu no šīm saitēm.