• NBD profils Draugiem.lv
 • NBD profils Facebook
 • NBD profils Twitter
 • NBD barotne

Pasākumu kalendārs

Sekojiet mums Facebook

Privātuma politika

Šī privātuma atruna nosaka kārtību kā VALSTS ZINĀTNISKAIS INSTITŪTS ATVASINĀTĀ PUBLISKĀ PERSONA "NACIONĀLAIS BOTĀNISKAIS DĀRZS" (turpmāk – NBD) veic personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu, kā arī citiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

NBD nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir veikusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā. NBD pārskatatbildības nodrošināšanā piedalās personas datu aizsardzības speciālists.

Personas datu aizsardzības speciālists Artūrs Mezītis ir sasniedzams, rakstot uz e-pasta adresi datu.specialists@nbd.gov.lv vai zvanot pa tālruni +371 27753113.

Darām Jums zināmu, ka NBD var izmainīt šo Privātuma atrunu (turpmāk tekstā – Atruna), tāpēc pārbaudiet šo Atrunu, lai nodrošinātu, ka esiet informēti un esiet iepazinušies ar tās izmaiņām.

 

ŠĪ ATRUNA PĒDĒJOREIZ ATJAUNOTA 2020. GADA 29. JANVĀRĪ

 

Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati

NBD apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • Tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei;
 • Līgumattiecību nodibināšanai un tā uzturēšanai ar datu subjektu;
 • Personāla vadībai;
 • Finanšu pārvaldībai;
 • Sabiedrības drošībai.

NBD personas datu apstrādes tiesiskie pamati ir līguma izpilde (Regulas 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts), juridiska pienākuma izpilde (Regulas 6.panta pirmās daļas c) apakšpunkts),leģitīmā interese (Regulas 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts),  un atsevišķos gadījumos – datu subjekta piekrišana (Regulas 6.panta pirmās daļas a) apakšpunkts).

Informējam, ka šajā Privātuma atrunā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav visaptverošs.

 

Videonovērošana un audioieraksti

NBDveic videonovērošanu teritorijā ar mērķi

 • nodrošināt sabiedrisko kārtību un sabiedrības drošības apdraudējuma riska mazināšanu;
 • noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai, saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības aizsardzībai.

Informācija par video novērošanu ir izvietota brīdinājuma zīmju veidā pirms video novērošanas zonas.

Informējam, ka videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai NBD pilnvarotas, saistībā ar personas datu apstrādes mērķu sasniegšanu.

 

Personas datu saņēmēji

No NBD personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, kā piemēram, Valsts ieņēmuma dienests, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, NBD darbinieki u.c.

Darām Jums zināmu, ka  nenododam personas datus trešajām personām bez tiesiska pamata, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrējam personas, kuras ieguvušas informāciju no NBD.

Personas datu apstrādei varam izmantot arī personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos  veicam nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar NBD norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, pieprasot atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti vai starptautisko organizāciju.

 

Personas datu glabāšanas ilgums

NBD glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 • ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 • Ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

 

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 • Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus NBD apstrādā, personai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties pie NBD un iegūt sev nepieciešamo informāciju.
 • Fiziskai personai ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu kā arī atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atbilstoši Regulas noteikumiem.
 • NBD veic saziņu ar datu subjektu: personīgi klātienē, pirms tam datu subjektu identificējot; pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas norādīto dzīves vietas adresi kā ierakstītu pasta sūtījumu; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to pašu e-pastu, no kura datu subjekts ir sūtījis iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;
 • Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties pie NBD datu aizsardzības speciālista;
 • Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Rīga, Blaumaņa iela 11/13-11, LV-1011)